والی کابل از مردم و اهالی ساحه بند للندر خواست تا در پروسه تصفیه و استملاک ملکیت های شان با ارگان های ذیربط همکاری نمایند.

والی کابل از مردم و اهالی ساحه بند للندر خواست تا در پروسه تصفیه و استملاک ملکیت های شان با ارگان های ذیربط همکاری نمایند.
16-دلو-1398
محمد یعقوب حیدری والی کابل با ملکان و بزرگان ساحه بند للندر ولسوالی چهار آسیاب ولایت کابل در تالار جلسات مقام ولایت در حالی دیدار و ملاقات کرد که رئیس عمومی حوزه دریایی کابل، روئسای استملاک و تصفیه وزارت شهرسازی و اراضی، روئسای حوزه دریایی و اراضی ولایت کابل و ولسوال ولسوالی چهارآسیاب نیز حضور داشتند.

والی کابل از همکاری های متداوم مردم ساحه بند للندر ابراز قدردانی کرد که همواره جهت عملی شدن پروسه های تحقیقاتی و سروی بند للندر همکاری نموده و از آنان خواست تا در پروسه تصفیه و استملاک ملکیت های شان با ارگان های ذیربط نیز همکاری نمایند.
والی کابل در جریان صحبت های خود گفت که قیمت جایداد ها و اشجار مثمر و غیر مثمر تعین و در برابر ملکیت های مردم محل، بدیل زمین و یا پول نقد داده خواهد شد و همچنان بمنظور اشتغالزایی در جریان کار عملی بند للندر، برای مردم للندر حق اولویت نیز داده خواهد شد.

در ادامه رئیس استملاک وزارت شهرسازی و اراضی صحبت نموده و از پیشرفت روند تصفیه و استملاک ملکیت های مردم گزارش داده گفت که بتعداد 237 زمینداران تثبیت، 795 قطعه زمین تصفیه، 256 دوسیه و اسناد ملکیت ها خلاص شده که از آنجمله 16 دوسیه آن باقی مانده است .

به تعقیب آن چند از بزرگان و اهالی ساحه بند للندر با ابراز قدردانی و حمایت از پروژه بند للندر، خواست ها و پیشنهادات خویش را به اعضای مجلس ارائه نموده و خواستار تعین قیمت جایداد ها، اشجار مثمر و غیر مثمر و تصفیه استملاک جایداد های باقی مانده شدند.