روند کار پروژه های سرک چندالبایی و ترمینال ترانسپورتی ولسوالی پغمان تشدید یابد.

روند کار پروژه های سرک چندالبایی و ترمینال ترانسپورتی ولسوالی پغمان تشدید یابد.
14-دلو-1398
این سخنان را محمد یعقوب حیدری والی کابل در جلسه حل مشکلات و تعقیب پروژه های سرک چندالبایی و ترمینال ترانسپورتی ولسوالی پغمان در حضور داشت نماینده وزارت ترانسپورت، نماینده اداره انکشاف زون پایتخت، رئیس اراضی ولایت کابل و ولسوالی و معاون قوماندان امنیه ولسوالی پغمان بیان کرد.

والی کابل پروژه سرک چندالبایی ولسوالی پغمان را غیر قابل قبول خوانده گفت که استملاک زمین های مسیر خطی سرک چندالبایی تشدید یابد.
همچنان والی کابل روند کار پروژه ترمینال ترانسپورتی واقع ساحه ارغندی ولسوالی پغمان را نیز غیرقابل قبول خوانده گفت که تثبیت ملکیت های ساحه متذکره هر چه عاجل باید از سوی ارگان های ذیربط انجام یافته و در زمینه با مسئولین ملکی و نظامی ولسوالی پغمان احاطه پروژه متذکره در آینده نزدیک آغاز گردد.

در این جلسه برای تحقق هدایات اداره محلی ولایت کابل و تشدید در روند کار پروژه های متذکره نظریات و پیشنهادات مؤثر از سوی اعضای مجلس ارائه گردیده و اطمینان داده شد تا دو هفته آینده کار احاطه ترمینال ترانسپورتی آغاز خواهد شد.