والی کابل با رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی ملاقات کرد.

والی کابل با رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی ملاقات کرد.
12-دلو-1398
محمد یعقوب حیدری والی کابل با احمدنادر نادری رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی ملاقات کرد.
این ملاقات که در دفتر کاری رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی صورت گرفت، نخست محمد یعقوب حیدری والی کابل روی مشکلات عمده حکومتداری محلی در سطح ولایت کابل، بخصوص مشکلات و محدودیت های تشکیلاتی و صلاحیت های اجراییوی و مدیریتی اداره محلی این ولایت در تناسب با سایر ولایات کشور، فقدان واحد های دومی برخی از وزارت خانه ها و ادارات مستقل دولتی در ولایت کابل و عدم هماهنگی برخی از واحد های دومی وزارت خانه ها و ادارات مستقل دولتی با اداره محلی ولایت کابل توضیحات مشخص و همه جانبه ارائه نمودند.
همچنان والی کابل روی طرح اداره ولایت کابل مبنی بر تقویت حکومتداری خوب در این ولایت که در جلسه مورخ ۱۰ سرطان ۱۳۹۸ شورای عالی توسعه شهری توسط جلالتمآب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به تصویب رسیده است، معلومات مفصل داده، توجه ایشان را در زمینه حل و فصل این مشکلات در پرتو قوانین نافذه کشور و طرح تصویب شده اداره محلی ولایت کابل، مبذول داشتند.

در ادامه احمدنادر نادری رئیس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی ضمن حمایت از طرح تقویت حکومتداری خوب محلی در ولایت کابل که مورد تصویب جلالتمآب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قرار گرفته، به کارمندان آن اداره هدایت داد تا در زمینۀ تحقق مطالبات اداره محلی ولایت کابل مبنی بر تطبیق طرح منظور شده، تیم تخنیکی ایجاد و در مورد ساختار تشکیلاتی، شرح وظایف و یک سلسله موضوعات تخنیکی دیگر را مورد بررسی قرار داده و مطابق قوانین، مقررات و طرزالعمل های نافذه و کاری، اقدام نمایند.