برای 239 فامیل بی بضاعت و مستحق کمک نقدی صورت گرفت.

برای 239 فامیل بی بضاعت و مستحق کمک نقدی صورت گرفت.
12-دلو-1398
ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت کابل به همکاری موسسه جوهانیتر برای 239 فامیل کمپ نشین واقع دیوان بیگی ناحیه 5 شهر کابل کمک های نقدی توزیع کرد.
این کمک شامل پانزده هزار (15000)افغانی پول نقد برای هر فامیل در نظر گرفته شده بود که با حضور داشت محبوب الله محبی معاون مالی و اداری مقام ولایت کابل، رئیس امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت کابل، رئیس امور زنان ولایت کابل و نماینده موسسه متذکره در باغ زنانه ولایت کابل توزیع گردید.