غاصبین زمین های دولتی به ارگان های عدلی و قضایی معرفی میشوند.

غاصبین زمین های دولتی به ارگان های عدلی و قضایی معرفی میشوند.
12-دلو-1398
محمد یعقوب حیدری والی کابل در ملاقات با برزگان و اهالی ولسوالی فرزه ولایت کابل از معرفی غاصبین زمین های دولتی به ارگان های عدلی و قضایی اطمینان داده گفت که اداره محلی ولایت کابل در آینده نزدیک لست تمام غاصبین زمین های دولتی را به مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و ارگان های عدلی و قضایی پیشکش خواهد کرد.
والی کابل برای باشنده گان و بزرگان ولسوالی فرزه نیز اطمینان داد که زمین های غصب شدۀ ملکیت های شخصی نیز به مالکین واقعی آن واپس داده خواهد شد.

این بزرگان از تلاش های اداره محلی ولایت کابل در مبارزه با غاصبین زمین های دولتی و شخصی ابراز قدردانی نموده و حمایت شان را در عملی شدن این پروسه نیز اعلام کردند.