کمیته ادغام مجدد ولایتی و مرکز معلومات برای اولین بار در ولایت کابل ایجاد شد.

کمیته ادغام مجدد ولایتی و مرکز معلومات برای اولین بار در ولایت کابل ایجاد شد.
١٠ - دلو- ١٣٩٨
کمیته ادغام مجدد ولایتی ومرکز معلومات برای اولین بار امروز در ولایت کابل با حضور سیدحسین عالمی بلخی, وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان, محبوب الله محبی معاون مالی و اداری ولایت کابل, ستیوارت سمپسون, رئیس عمومی سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM در فغانستان, رئیس امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت کابل, روسای سکتوری ولایت کابل و نمایندگان موسسات ملی و بین المللی افتتاح گردید.
در ابتدا وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان در مورد اهمیت کمیته متذکره صحبت نموده و از رهبری ولایت کابل بخاطر حمایت های همه جانبه شان در قسمت رسیدگی بهتر به وضعیت عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی قدر دانی نموده و خواستار همکاری بیشتر و جلب کمک و همکاری از موسسات ملی و بین المللی برای رسیدگی بهتر و بموقع به عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی شد.
وزیر امور مهاجرین وعودت کنندگان در قسمت توزیع نمرات برای عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی به اعضای محفل معلومات ارایه نمود و اضافه نمود مطابق فرمان ٣٠٥ مقام عالی ریاست جمهوری پروسه ثبت نام عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی به کمک مالی موسسه یو ان هبیتات در ولایت کابل آغاز گردیده و قرار است برای فامیل هایکه از طریق کنسرسیوم مستحق زمین شناخته میشوند لست آنها ترتیب و به مراجع مربوطه ارسال میگردد
در ادامه محبوب الله محبی معاون ولایت کابل از توجه خاص رهبری وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان برای رسیدگی به وضعیت عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی در ولایت کابل اظهار قدر دانی نموده و در قسمت تدویر جلسات کمیته ادغام ولایتی و حل مشکلات عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی وعده همکاری و حمایت نمود.
اخیر استیورات سمپسون, رئیس عمومی سازمان بین المللی مهاجرت صحبت نموده و از تلاش های رهبری وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان و مقام ولایت کابل در قسمت تطبیق و حمایت از برنامه هایکه سازمان بین المللی مهاجرت در ولایت کابل دارد قدر دانی نموده و یاد آورد شد که رهبری وزارت امور مهاجرین و مقام ولایت کابل از آغاز پروژه هایکه از طرف سازمان بین المللی مهاجرت برای ولایت کابل مدنظر گرفته شده بود حمایت نمودند و برای کارمندان این سازمان وقتآ فوقتآ تسهیلات لازم را فراهم نمودند.