موسسه هبیتات مقیم کابل، دفتر سازمان ملل متحد ضمن عرضه خدمات با کیفیت و شفاف، باید کار های بنیادی و اساسی را برای شهروندان ولایت کابل انجام بدهند.

موسسه هبیتات مقیم کابل، دفتر سازمان ملل متحد ضمن عرضه خدمات با کیفیت و شفاف، باید کار های بنیادی و اساسی را برای شهروندان ولایت کابل انجام بدهند.
9-دلو-1398
این سخنان را محمد یعقوب حیدری والی کابل در نشست هماهنگی و تعقیب پروژه های شهرک التفات ولسوالی شکردره، سرک کابل_ لوگر و مجتمع اداری مقام ولایت کابل بیان کرد.
این نشست که در وزارت شهرسازی و اراضی دایر گردید، در آن افزون بر والی کابل، سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی، معین وزارت ترانسپورت، معین وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان، معین وزارت صحت عامه، معین شاروالی کابل، معین مسکن و شماری از روسای مرکزی وزارت شهرسازی و اراضی و نماینده گان دفتر هبیتات اشتراک داشتند.
محمد یعقوب حیدری والی کابل از عرضه خدمات موسسه دفتر هبیتات عدم رضایت خودرا ابراز داشت و گفت که موسسه هبیتات دفتر سازمان ملل متحد ضمن عرضه خدمات با کیفیت و شفاف، باید کار های بنیادی و اساسی را برای شهروندان ولایت پایتخت انجام بدهند.
والی کابل تصریح کرد که شهرک های مهاجرین که در باریک آب ولسوالی قره باغ از 14 سال قبل اعمار گردیده است از هیچ نوع امکانات برخوردار نبوده لهذا نیاز است تا با اعمار شهرک های مهاجرین امکانات اولیه و تاسیسات عامه نیز در نظر گرفته شود.
والی کابل از وزارت شهرسازی و اراضی و ادارات مربوطه خواست تا ضمن ارسال اسناد بند شاه و عروس به کابینه جمهوری اسلامی افغانستان، تقاضا نمود تا استملاک زمین های بند للندر نیز آغاز گردد.
همچنان والی کابل بر تطبیق دیزاین قبلی مجتمع اداری مقام ولایت کابل تأکید نموده و از ارگان های ذیربط تقاضا کرد تا کار پروژه مذکور را تشدید بخشند.
در این نشست محمد جواد پیکار، سرپرست وزارت شهر سازی و اراضی نیز صحبت کرد و بر تشدید کار پروژه های متذکره تأکید نموده، هدایت داد تا استملاک جایداد های مسیر سرک کابل_لوگر و بند للندر را تشدید بخشند و شهرک های باریک آب ولسوالی قره باغ و التفات ولسوالی شکردره را بررسی نموده و مهاجرین و عودت کننده گان ولایت کابل را دقیق سروی تا نمرات رهایشی در شهرک های مهاجرین به مستحقین واقعی آن توزیع گردد.