برای ۱۳۰۰ تن اشخاص بی بضاعت و مستحقین در ولسوالی استالف مواد غذایی توزیع گردید.

برای ۱۳۰۰ تن اشخاص بی بضاعت و مستحقین در ولسوالی استالف مواد غذایی توزیع گردید.
۸-دلو-۱۳۹۸
برای ۱۳۰۰ تن اشخاص بی بضاعت و مستحقین در ولسوالی استالف ولایت کابل مواد غذایی که شامل (آرد، روغن، دال و نمک ) میباشند از طرف موسسه WFP با حضور داشت مسئولین ملکی و نظامی ولسوالی استالف، نماینده موسسه متذکره توزیع گردید.
قرار است مواد فوق الذکر در سه مرحله برای مستحقین توزیع خواهد گردد.