زنان قشر بزرگ از جامعه است که باید در تصامیم بزرگ دولتی نیز سهیم گردد

زنان قشر بزرگ از جامعه است که باید در تصامیم بزرگ دولتی نیز سهیم گردد
7-دلو-1398
این سخنان را محبوب الله محبی معاون ولایت کابل در نشست که به منظور افتتاح برنامه نقش فعال زنان در پروسه صلح، بیان کرد.
این برنامه که در ریاست امور زنان ولایت کابل دایر گردید در آن افزون بر معاون مالی و اداری ولایت کابل، ولسوالان و نماینده گان شوراهای زنان ولسوالی های پغمان، چهار آسیاب و بگرامی، فریده قریشی رئیس امور زنان ولایت کابل، لیلا جعفری ریس انجمن هماهنگی جامعه مدنی افغانستان و جمع از کارمندان ریاست امور زنان اشتراک داشتند.
معاون معاون و اداری مقام ولایت کابل در صحبت های خود گفت که نقش زنان در روند صلح ارزنده بوده و ملت افغانستان به آن نیاز دارد که بدون در نظر داشت نقش زنان برآورده نمیگردد.
وی علاوه کرد که ریاست امور زنان ولایت کابل مکلفیت مستقیم در هماهنگ نمودن برنامه های که مربوط زنان در ولسوالی های چهارده گانه ولایت کابل تطبیق میگردد را به عهده دارد و متعهد است تا هر چه بهتر در روند تطبیق برنامه ها با همانگی ولسوالان و نماینده گان شوراهای زنان ولسوالی ها همکاری همه جانبه نمایند.
در پایان معاون ولایت کابل از تطبیق پروژه های انکشافی و اجتماعی که از سوی موسسات و سازمان های بین الملی تطبیق میگردد حمایت نموده و از هرنوع همکاری در زمینه اطمینان داد.
این پروژه برای مدت یک سال در سه ولسوالی (پغمان، بگرامی و چهار آسیاب) ولایت کابل در قسمت شناسایی خانم های توانمند که قادر به حل منازعات در پروسه صلح سازی نقش ایفا کرده بتوانند تطبیق میگردد.