والی کابل در دیدار با مردم قلعه ملک ولسوالی پغمان از آغاز پروژه های عام المنفعه اطمینان داد.

 

والی کابل در دیدار با مردم قلعه ملک ولسوالی پغمان از آغاز پروژه های عام المنفعه اطمینان داد.
23-جدی-1398
محمد یعقوب حیدری والی کابل با مردم قلعه ملک ولسوالی پغمان در حالی دیدار و ملاقات کرد که ولسوال ولسوالی پغمان و رئیس عمومی شهرسازی و اراضی زون پایتخت نیز حضور داشتند.
مردم قلعه ملک ولسوالی پغمان عدم عملی شدن تاسیسات عام المنفعه در قریه قلعه ملک ولسوالی پغمان را یکی از چالش های عمده و اساسی مردم عنوان کردند.
آنان از والی کابل خواستند تا قطعه زمین شماره ( 114 ) کدستری که بر اساس مصوبه شماره 44 سال 1392 مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان به محمد الله توزیع شده، جهت اعمار تاسیسات عام المنفعه در اختیار مردم قلعه ملک قرار گیرد و برای شخص مذکور بدیل زمین یاده شده توزیع گردد.
محمد یعقوب حیدری والی کابل از پیشنهاد مردم قلعه ملک ولسوالی پغمان در مورد در اختیار قرار گرفتن ملکیت محمد الله با در نظرداشت توافق آن حمایت نموده و به ریاست عمومی شهرسازی و اراضی زون پایتخت هدایت لازم داد تا در قسمت توزیع بدیل زمین مذکور به محمد الله طبق قانون تنظیم امور زمین داری، اقدام نماید و به مردم قلعه ملک ولسوالی پغمان اطمینان داد که اداره محلی ولایت کابل از تطبیق پروژه های عام المنفعه در ولسوالی پغمان همکاری لازم خواهد نمود.

 

والی کابل در دیدار با مردم قلعه ملک ولسوالی پغمان از آغاز پروژه های عام المنفعه اطمینان داد.
23-جدی-1398
محمد یعقوب حیدری والی کابل با مردم قلعه ملک ولسوالی پغمان در حالی دیدار و ملاقات کرد که ولسوال ولسوالی پغمان و رئیس عمومی شهرسازی و اراضی زون پایتخت نیز حضور داشتند.
مردم قلعه ملک ولسوالی پغمان عدم عملی شدن تاسیسات عام المنفعه در قریه قلعه ملک ولسوالی پغمان را یکی از چالش های عمده و اساسی مردم عنوان کردند.
آنان از والی کابل خواستند تا قطعه زمین شماره ( 114 ) کدستری که بر اساس مصوبه شماره 44 سال 1392 مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان به محمد الله توزیع شده، جهت اعمار تاسیسات عام المنفعه در اختیار مردم قلعه ملک قرار گیرد و برای شخص مذکور بدیل زمین یاده شده توزیع گردد.
محمد یعقوب حیدری والی کابل از پیشنهاد مردم قلعه ملک ولسوالی پغمان در مورد در اختیار قرار گرفتن ملکیت محمد الله با در نظرداشت توافق آن حمایت نموده و به ریاست عمومی شهرسازی و اراضی زون پایتخت هدایت لازم داد تا در قسمت توزیع بدیل زمین مذکور به محمد الله طبق قانون تنظیم امور زمین داری، اقدام نماید و به مردم قلعه ملک ولسوالی پغمان اطمینان داد که اداره محلی ولایت کابل از تطبیق پروژه های عام المنفعه در ولسوالی پغمان همکاری لازم خواهد نمود.