ولسوالان مکلف اند تا با همکاری نیروهای امنیتی و ادارات ذیربط از غصب زمین های دولتی جلوگیری بعمل آورند.

ولسوالان مکلف اند تا با همکاری نیروهای امنیتی و ادارات ذیربط از غصب زمین های دولتی جلوگیری بعمل آورند.
22-جدی-1398
این سخنان را محمد یعقوب حیدری والی کابل در جلسه اداری مقام ولایت کابل که تحت ریاست شان در تالار جلسات مقام ولایت دایر گردید و در آن معاونین ولایت کابل، مسئولین امنیتی، روئسای ادارات مختلف ولایت کابل و ولسوالان چهارده گانه ولایت کابل اشتراک داشتند، بیان داشتند.
محمد یعقوب حیدری والی کابل پیرامون بهبود مسایل امنیتی، انکشافی و حکومت داری خوب صحبت نموده و بر جلوگیری از غصب زمین های دولتی در ولسوالی های ولایت کابل تاکید نموده افزودند که هیچ کارمند و مامور حکومتی نباید در وظیفۀ سپرده شده خویش غفلت وظیفوی نمایند.
همچنان والی کابل نقش پر رنگ حضور زنان را در ادارات محلی بالخصوص در ادارات محلی ولسوالی ها بسیار ارزنده و مهم خوانده، از ادارات ذیربط خواست تا در استخدام زنان در ادارات محلی توجه لازم نمایند.
بعداً نبی الله پیرخیل رئیس دفتر و منشی جلسه اداری مقام ولایت کابل آجندای جلسه اداری را قرائت نموده و طبق آجندا:
1- پیشنهاد ریاست عمومی شهرسازی و اراضی زون پایتخت، روی استرداد اراضی دولتی در ولسوالی های پغمان، ده سبز، شکردره، میربچه کوت، چهارآسیاب و بگرامی ولایت کابل به جلسه ارائه گردید و فیصله شد تا کمیته‌ای تحت ریاست والی کابل با سکرتریت ریاست عمومی شهرسازی و اراضی زون پایتخت و هب عضویت قوماندانی امنیه ولایت کابل، قوماندانی فرقه 111، ریاست امنیت ملی و ریاست های سارنوالی، حقوق، زراعت، مستوفیت، ارشاد حج و اوقاف و شورای ولایتی تعین گردید که در هر ماه این کمیته حداقل دو جلسه را برگزار و اقدامات عملی را روی دست گیرند.
2- پیشنهاد ریاست امور زنان ولایت کابل مبنی اختصاص دادن بست های مشوره های حقوقی ولسوالی های چهارده گانه ولایت کابل به خانم ها به مجلس ارائه گردید که بعداز بحث و تبادل نظر اعضای جلسه فیصله شد تا موضوع با کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی شریک ساخته شود و همچنان تلاش صورت گیرد تا در سایر بست های خالی خدمات ملکی ولسوالی های ولایت کابل کارکنان خدمات ملکی بخش اناث جهت رفع مشکلات زنان نیز استخدام گردند.
3- پیشنهاد ولسوالی خاکجبار در رابطه به بررسی موضوع تخریب سرک لین دوم کابل- جلال آباد در تنگی بند غازی مورد بحث قرار گرفت و فیصله گردید تا جهت جلوگیری از تخریب سرک متذکره، ولسوال و مسئولین امنیتی ولسوالی خاکجبار موضوع را بررسی و نظارت نموده و گزارش آنرا با شورای نظامی ولایت کابل شریک نمایند.
4- پیشنهاد ولسوالی میربچه کوت مبنی بر تقسیمات موازی 703 مترمربع زمین حمام در ولسوالی میربچه کوت مورد بحث قرار گرفت و فیصله گردید تا کمیته تحت ریاست ولسوال بشمول مسئولین امنیتی و نماینده گان ریاست حقوق و مقام ولایت کابل تعین و موضوع را از نزدیک بررسی نموده و گزارش آنرا به جلسه اداری بعدی ارائه نمایند.
5- پیشنهاد ریاست معارف ولایت کابل مبنی بر تغیر نام لیسه یخدره به اسم لیسه محمدخیل در ولسوالی بگرامی ولایت کابل از سوی مجلس اداری تایید و تصویب گردید.
6- حکم تقرر انجنیر اول خان احمدزی رئیس، ریاست انکشاف دهات ولایت کابل و فریده مشعل قریشی رئیس ریاست امور زنان ولایت کابل به اعضای مجلس اداری قرائت و معرفی گردیدند.