ثبت نام مستحقین توزیع زمین رهایشی،درمطابقت به فرمان305 مقام عالی ریاست جمهوری ا.ا، در ولایت کابل افتتاح گردید

ثبت نام مستحقین توزیع زمین رهایشی،درمطابقت به فرمان305 مقام عالی ریاست جمهوری ا.ا، در ولایت کابل افتتاح گردید
18- جدی- 1398

پروسه ثبت نام مستحقین توزیع زمین درمطابقت به فرمان305 مقام عالی ریاست جمهوری ا.ا، که شامل عودت کننده ها، بی جاشده ها و ورثه شهدای نیروهای امنیتی ولایت کابل میباشند ، امروز در وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان آغاز شد.
محفلی که به این مناسبت در وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان دایر گردید در آن سیدحسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کننده گان، گلرحمن طوطاخیل معین وزارت شهر سازی و اراضی، حنیفه گیرووال معان امور اجتماعی ولایت کابل، رییس اداره اراضی، ولسوال ولسوالی شکردره، مسوول دفتر هبیتات، نمایندگان سایر نهاد های همکار دولتی و بین المللی اشتراک داشتند.

در این محفل بعداز آن که وزیر امو مهاجرین و عودت کننده گان و معین وزارت شهر سازی و اراضی پیرامون پروسه ثبت نام مستحقین توزیع زمین صحبت نمودند، حنیفه گیرووال معاون امور اجتماعی ولایت کابل در مورد ایجاد شهرک التفات ولسوالی شکردره که قرار است برای مستحقین توزیع گردد نیز صحبت نموده گفت که در حدود یک سال میشود با حل مشکلات زیربنایی، تأمین شفافیت و کیفیت پروژۀ متذکره توسط اداره محلی ولایت کابل امروز در مراسم پروسه ثبت نام مستحقین توزیع زمین رهایشی قرار داریم.
همچنان معاون امور اجتماعی ولایت کابل اضافه نموده که اداره محلی ولایت کابل از تمام ادارات دولتی و موسسات داخلی و بین المللی که در این راستا سهم گرفته و همکاری نموده و مینمایند به نماینده گی از محمد یعقوب حیدری والی کابل ابراز سپاس و قدردانی نموده و از ادارات مذکور تقاضا نمود تا وظایف شان را در تطبیق پروژه، تأمین شفافیت و عدالت همکاری صادقانه نموده و وظایف شان را طور احسن انجام دهند.