جلسه شورای نظامی ولایت کابل دایر گردید

جلسه شورای نظامی ولایت کابل دایر گردید

14-قوس-1398
جلسه شورای نظامی ولایت کابل تحت ریاست والی و رئیس شورای نظامی ولایت کابل دایر گردید.
در این جلسه والی کابل، قوماندان عمومی گانیزیون کابل، معاون قوماندانی فرقه 111 کابل، معاون امنیت ملی و قوماندان زون 101 آسمایی کابل اشتراک کرده بودند.
نخست احمد شفیع سوله مل ولسوال ولسوالی بگرامی و مسئولین امنیتی آن ولسوالی در مورد چگونگی وضعیت امنیتی و جلوگیری از غصب اراضی دولتی گزارش ارائه کرد.
ولسوال ولسوالی بگرامی از استرداد موازی 2500 جریب زمین اطمینان داده گفت که پلان استرداد موازی 3500 جریب زمین دیگر نیز ترتیب گردیده و جهت عملی شدن آن به نیروهای امنیتی و دفاعی ضرورت است.
سپس شاه محمود ابراهیم خیل ولسوال ولسوالی شکردره و مسئولین امنیتی آن ولسوالی در مورد چگونگی وضعیت امنیتی و رویداد ادعا های موجود بالای زمین میان قریه های ده یعقوب و میدانک آن ولسوالی گزارش خویش را ارائه کردند.
ولسوال ولسوالی شکردره در مورد جلوگیری از غصب موازی 3500 جریب زمین اطمینان داد و از بررسی دوسیه ها و گرفتاری عاملین مرویداد ادعا های موجود بالای زمین میان مردم قریه های ده یعقوب و میدانک اطمینان داد که عاملین آن به ارگان های عدلی و قضایی معرفی خواهد گردید.
به تعقیب آن محمد الله تړون رئیس احصائیه و معلومات ولایت کابل در رابطه به تهدیدات امنیتی موجود بالای ریاست احصائیه و معلومات ولایت کابل و مشکلات امنیتی ایکه با ایجاد پارکینگ وسایط در ساحه متذکره بوجود آمده، گزارش ارائه کرد.
رئیس احصائیه و معلومات ولایت کابل از رئیس و اعضای شورای نظامی ولایت کابل خواست تا توجه لازم را در قسمت تأمین امنیت ریاست متذکره و حل مشکل ایجاد پارکینگ مبذول بدارند.
محمد یعقوب حیدری والی و رئیس شورای نظامی ولایت کابل بعداز استماع گزارشات ارائه شده، به مسئولین ولسوالی بگرامی هدایت داد تا در امر مبارزه با فساد اداری و جلوگیری از غضب اراضی دولتی توجه جدی نمایند.
والی و رئیس شورای نظامی ولایت کابل به مسئولین ولسوالی شکردره هدایت داد تا عاملین اصلی قضیه رویداد ادعا بالای زمین میان مردم قریه های ده یعقوب و میدانک را هر چه عاجل گرفتار و به ارگان های عدلی و قضایی معرفی نمایند.
همچنان از طرف قوماندانی زون 101 آسمایی کابل هیئت تعین گردید تا مشکلات امنیتی ریاست احصائیه و معلومات ولایت کابل را بررسی و حل نمایند.
به تعقیب آن مسئولین امنیتی ولایت کابل گزارشات و پلان های امنیتی خویش را به جلسه ارایه نمودند.
محمد یعقوب حیدری والی و رئیس شورای نظامی ولایت کابل بعداز استماع این گزارشات، بر تأمین امنیت شهر کابل و ولسوالی های ولایت کابل تأکید کرد و جهت اتخاذ تدابیر امنیتی به مسئولین هدایات لازم داد.