اداره محلی ولایت کابل طبق برنامه کاری جلسه حسابدهی سال 1398 خویش را به مردم طی یک نشست بزرگ برگزار نمود

اداره محلی ولایت کابل طبق برنامه کاری جلسه حسابدهی سال 1398 خویش را به مردم طی یک نشست بزرگ برگزار نمود
10-عقرب-1398
برنامه ایکه به همین مناسبت در هوتل انترکانتیننتال برگزار گردید، در آن محمد یعقوب حیدری والی کابل، محمد فاضل شریفی معین اجتماعی و کلتوری ریاست شاروالی کابل، سلطان احمد عزیزی معین تخنیکی اداره مستقل انکشاف زون پایتخت، معاونین ولایت کابل، روئسای سکتوری ولایت کابل، وکلای پارلمان، وکلای شورای ولایتی، ولسوالان ولایت کابل، اعضای پارلمان جوان افغانستان، روئسای شوراهای علما، مردمی، انکشافی، زنان و جوانان ولسوالی های چهارده گانه ولایت کابل، جامعه مدنی و رسانه ها اشتراک کردند.
نخست محبوب الله محبی معاون مالی و اداری مقام ولایت کابل ضمن خوش آمدید پیرامون نشست امروزی صحبت نمود.
سپس محمد یعقوب حیدری والی کابل تشریف آوری حضار گرامی را خیر مقدم گفته افزود معمول اداره محلی ولایت کابل همه ساله جلسات گزارش دهی خودرا به مردم ولایت کابل دایر مینماید و از کارکرد ها، اجراات و فعالیت های انجام یافته خود به مردم گزارش میدهد.
والی کابل در جریان صحبت های خود گفت که سال 1398 یک سال متفاوت تر نسبت به سال های گذشته برای اداره محلی ولایت کابل بوده و در جریان سال جاری علاوه از اولویت های کاری که از جانب دولت برای این ولایت تعین شده و برای تحقق آنها تلاش صورت گرفته، تعریف مشخص از تقویت حکومتداری محلی در سطح ولایت کابل وجود داشته، وضعیت امنیتی بهبود یافته، انتخابات ریاست جمهوری دایر گردیده، هماهنگی ادارات ملکی و نظامی تامین گردیده، شماری از پروژه های انکشافی تکمیل و کار شماری از این پروژه ها ادامه داشته و برای بهبود زنده گی اقتصادی و اجتماعی مردم کار صورت گرفته است.
والی کابل افزود که در سال 1398 بتعداد 237 مجالس اداری، انکشافی، امنیتی، مردمی، نهادهای مدنی، علما، جوانان، زنان، اشخاص دارای معلولیت، وارثین شهدا و زخمیان حوادث مختلف جنگ انجام یافته است.
و همچنان بتعداد 45 سفر به تمام ولسوالی های ولایت کابل صورت گرفته است که در آن مسایل امنیتی، اجتماعی، اقتصادی، نظارت از پروژه ها، حل منازعات قومی، افتتاح و به بهره برداری موسسات اقتصادی و اجتماعی و بازدید از پوشسته های امنیتی صورت گرفته است.
والی کابل در رابطه به بخش انکشافی اینولایت گفت که در طول سال مالی 1398 جمعآ به تعداد 72 پروژه به ارزش مجموعی 7,232,831,583هفت میلیاردو دوصدو سی دو ملیون و هشتصدو سی ویک هزاروپنجصدو هشتادوسه افغانی از جانب ادارات مختلف چون زراعت وانکشاف دهات، زیربنا ومنابع طبیعی، معارف ، صحت عامه و شهر سازی واراضی در ولایت کابل تطبیق شده است که شامل اعمار شبکه های آبیاری ، اعمار کانال ها، اعمار کشمش خانه ها،احداث گرین هاوس ها،مراکز جمع آوری شیر ولبنیات،احداث قطعات نمایشی زعفران، توزیع مرغ های خانگی ولوازم زراعتی به دهاقین،مجادله علیه آفات وامراض واعمار بند های کوچک، اعمار کانال های آبیاری، پاک کاری کاریز ها،اعمار پل های موتررو وپیاده رو، توزیع دستگاه های قالین بافی، اعمار دیوار های گبیونی ، تحکیمات سواحل دریا ها، باز سازی لات دوم بند قرغه، اعمار مکاتب و دیوار های احاطه وسیستم مبرزهای صحی، اعمار کلینیک ها ومراکز صحی ، شهرک پیروزی،کمپلکس اداری دارالامان،قطعات پیش ساخته تصدی خانه سازی،لنکشاف مکروریان سوم،اپارتمان ها کشور چین، باز سازی آبدات تاریخی در کابل ، اعمار تعمیر اداری ولسوالی چهار آسیاب ودو پروژه از مجتمع اداری ولایت کابل یعنی دیوار احاطه مجتمع و لند اسکیپ عمومی ساحه مجتمع اداری ولایت کابل میباشد.
همچنان علاوه کرد که موسسات غیر دولتی در طول سال 1398 به تعداد 27 موسسه، جمعآ به تعداد 80 پروژه انکشافی را در ولایت کابل تطبیق نموده اند که جمعآ به مبلغ مجموعی 32393151 سی ودو میلیون و سه صدو نود وسه هزارو یکصدو پنجاو یک دالر منظور و مبلغ 7141621 هفت میلیون و یکصدو چهل ویک هزارو ششصدو بیست ویک دالر را مصرف نموده اند که شامل اعمار مکاتب، سرپناه، توزیع مواد خوراکه، زراعت وانکشاف دهات،آگاهی عامه، معلولین و اشخاص دارای معلولیت و برنامه های آموزش حرفه های کوچک میباشد.
در اخیر والی کابل یکبار دیگر در برابر مردم شریف ولایت کابل و دولت جمهوری اسلامی افغانستان به نماینده گی از تمام کارمندان ملکی و نظامی اداره محلی ولایت کابل تجدید پیمان نموده و تعهد کرد که در راه انجام خدمت صادقانه به مردم و کشور عزیز خود از هر نوع قربانی و فدا کاری دریغ نخواهم کرد.
بعداً سلطان احمد عزیزی معین تخنیکی اداره مستقل انکشاف زون پایتخت و محمد فاضل شریفی معین اجتماعی کلتوری ریاست شاروالی کابل گزارش کار و فعالیت انجام شده ادارات شان را طی سال 1398 به جلسه ارائه نمودند.
بعداً پرزنتیشن های ریاست های سکتور زراعت، معارف، انکشاف دهات، صحت عامه، حوزه دریایی و مبارزه با حوادث طی پرزنتیشن ها گزارش کار و فعالیت های کاری شان را در بخش های مربوط به جلسه ارائه نمودند.
سپس رحیم الله مجاهد رئیس شورای ولایتی کابل به ارتباط گزارش دهی سالانه اداره محلی ولایت کابل به مردم صحبت نموده و شورای ولایتی کابل را پل ارتباط میان دولت و مردم خوانده و در مورد همکاری با اداره محلی ولایت کابل و نظارت از پروژه های انکشافی در اینولایت ابراز همکاری آماده گی نمود.
سپس عبدالحکیم رئیس شورای مردمی ولسوالی کلکان، ملک رحمت گل رئیس شورای انکشافی ولسوالی سروبی، مولوی جمال الدین رئیس شورای علمای ولسوالی شکردره، نیلوفر ابراهیمی رئیس شورای زنان ولسوالی پغمان و سادات خروتی نماینده کابل در پارلمان جوانان افغانستان به نماینده گی از شوراهای مربوط شان در سطح ولایت کابل به ارتباط موضوع صحبت نموده، حمایت و پشتیبانی شان را از برنامه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ولایت کابل و پشتیبانی از نیروهای ملی امنیتی و دفاعی ولایت کابل ابراز داشته و خاطر نشان ساختند که در کنار ولایت کابل قرار داشته و آماده هر نوع همکاری با ایشان میباشند.
در اخیر برنامه تحایف تهیه شده اداره محلی ولایت کابل توسط والی، معاونین، رئیس شورای ولایتی و رئیس برنامه حمایت مردمی اداره مستقل ارگان های محلی برای روئسای شورای های مردمی، علما، انکشافی، زنان، جوانان و رئیس و اعضای شورای ولایتی کابل اهداء گردیده و جلسه حسابدهی اداره محلی ولایب کابل با خواندن دعائیه توسط یکی از علمای ولایت کابل به پایان رسید.