معاون مالی و اداری ولایت کابل پروژه های انکشافی 1398 ولایت کابل را ازریابی کرد.

معاون مالی و اداری ولایت کابل پروژه های انکشافی 1398 ولایت کابل را ازریابی کرد.
9-قوس-1398
محبوب الله محبی معاون مالی و اداری ولایت کابل طی نشستی از روند تطبیق پروژه های انکشافی 1398 ولایت کابل ازریابی نمود.
این نشست که در دفتر معاونیت ولایت کابل برگزار گردیده بود نخست روئسا سکتوری (اقتصاد، حوزه فرعی دریایی کابل، زراعت ، انکشاف دهات ، معارف و صحت عامه ) پیرامون تطبیق پروژه های انکشافی 1398 خویش به حاضرین در مجلس معلومات دادند.
بعد از ارایه معلومات معاون مالی و اداری ولایت کابل روند تطبیق پروژه های انکشافی را قناعت بخش خوانده و آن را بخش اساسی از کارکرد های این ولایت عنوان کرد.
معاون والی کابل علاوه کرد در صورت تطبیق پروژه های انکشافی، مشکلات بنیادی و اساسی مردم نیز مرفوع خواهد گردید.