برنامه آگاهی از چگونگی بهبود روند اجرآات امور اداری برگزار شد

برنامه آگاهی از چگونگی بهبود روند اجرآات امور اداری برگزار شد
7 قوس1398
ریاست منابع بشری اداره ولایت کابل به منظور بلند بردن مهارت ولسوالان ولایت کابل در راستای اجرای بهتر امور اداری برنامه آگاهی از چگونگی بهبود روند اجراآت امور اداری را راه اندازی کرد.
در این برنامه که افزون بر ولسولان و روسای ولایت کابل، محبوب الله محبی و حنیفه گیرووال معاونان مالی و اداری و امور اجتماعی ولایت کابل نیز اشتراک داشتند، پس از ارائه معلومات در خصوص چگونگی دریافت معلومات از نحوه ارزیابی اجراآت امور اداری، ترتیب برنامه کاری و تقاعد کارکنان در ولسوالی‌ها، اوراق ثبت دارایی‌ها، بررسی تطبیق مصوبه‌ها و برخی موارد دیگر، روی رعایت و تطبیق جدی قوانین و طرزالعمل‌ها، سلسله مراتب، تعقیب هدایات و سایر موارد تاکید شد.
ابتدای محبوب‌الله محبی معاون مالی و اداری ولایت کابل سخن گفت و از ولسوالان ولایت کابل خواست که در رعایت قوانین و مقررات، تطبیق طرزالعمل‌ها و ادای مسوولایت‌های سپرده بیش از پیش تلاش کنند و در راستای بهبود انجام امور اداری و عرضه خدمات کوشا باشند.
وی، رعایت سلسه مراتب در اداره را از اصول اساسی اداره خواند و تاکید کرد که تعقیب هدایات، برقی‌سازی اسناد و تامین نیازهای اولیه و جداسازی اداره از بخش نظامی از مواردی است که باید به آن توجه کنند.
در ادامه حنیفه گیروال معاون امور اجتماعی ولایت کابل صحبت کرد و از ولسوالان خواست که با کارمندان ولسوالی‌ها به ویژه منسوبان نظامی زن که برای انجام وظایف و یا پیگیری امور کاری به مراجعه می‌کنند، بیش از پیش به نیکویی برخورد کنند و با آنان همکار باشند.
در اخیر روسای دفتر، منابع بشری، مالی و اداری، خدمات تخنیکی و سکتوری و ولایت کابل به نوبت صحبت کردند و نظرات و پیشنهادات طرح شده را ارائه کردند و پس از آن ولسوالان با ارائه پیشنهادات طرح شده، از هیئت رهبری اداره ولایت کابل در راستای تامین نیازمندی‌های اداره ولسوالی‌ها چون، لوازم اداری، مواد سوخت زمستانی، پول ترانسپورت و ترمیم واسطه‌های نقلیه ولسوالی خواستار همکاری شدند.