جلسه هماهنگی در مورد برگزاری برنامه نیاز سنجی برای کارمندان مقام ولایت کابل تحت ریاست معاون والی کابل برگزار گردید.

جلسه هماهنگی در مورد برگزاری برنامه نیاز سنجی برای کارمندان مقام ولایت کابل تحت ریاست معاون والی کابل برگزار گردید.
5-قوس-1398
جلسه هماهنگی در مورد برگزاری برنامه نیاز سنجی که قرار است به مدت سه روز از سوی آموزگاران ریاست عمومی منابع بشری اداره مستقل ارگانهای محلی در ولایت کابل راه اندازی گردد برگزار گردید.

در این جلسه معاونین ولایت، روئسای مقام ولایت، آموزگاران ارتقاء ظرفیت ارگانهای محلی و کارمندان مقام ولایت اشتراک نمودند .
محبوب الله محبی معاون مالی و اداری ولایت کابل با صحبت در مورد شیوه های مدیریت جدید و پیشرفت روز افزون تکنالوژی و لزوم عیار شدن کارمندان با آن، از راه اندازی برنامه نیاز سنجی کارمندان را بسیار موثر خواند.
معاون والی کابل در ادامه یکی از علت های ناکامی بسیاری از دوره های آموزشی را طراحی برنامه ها بدون شناسایی نیازها به صورت دقیق و روشمند دانست و به افزایش اثر بخشی و کارایی منابع انسانی در ادارات از طریق آموزش و نیازسنجی کارمندان تاکید نمود .

در ادامه ابوسفیان ابراهیمی آموزگار ارتقاء ظرفیت ارگانهای محلی راجع به نحوه نیاز سنجی و مزایا و فواید آن برای کارمندان معلومات لازم را ارائه نمود.
این برنامه قرار است ازتاریخ 5/9/1398 در ولایت کابل آغاز گردد و کارمندان از بست اول الی بست ششم را تحت پوشش قرار دهد.