معاون مالی و اداری مقام ولایت کابل بر انتخاب پروژه های بنیادی نظر به نیازمندی های مردم تأکید کرد.

معاون مالی و اداری مقام ولایت کابل بر انتخاب پروژه های بنیادی نظر به نیازمندی های مردم تأکید کرد.
2-قوس-1398
‍جلسۀ انتخاب پروژه های انکشافی سال مالی 1399 تحت ریاست محبوب الله محبی معاون مالی و اداری مقام ولایت کابل با اشتراک روئسای زراعت، حوزه فرعی دریایی کابل، مستوفیت، اقتصاد، انکشاف دهات، خدمات تخنیکی وسکتوری، مالی و اداری، فواید عامه، مهاجرین وعودت کننده گان و برخی کارشناسان مقام ولایت دایر گردید.
در این جلسه نخست ریاست های سکتوری پیرامون پروژه ها و برنامه های سال مالی 1399 گزارش اداره خویش را به اعضای مجلس معلومات دادند.
معاون مقام ولایت کابل از مسئولین ریاست سکتوری خواست تا نظر به نیازمندی های مردم پروژه های بنیادی و اساسی انتخاب نمایند.
بعد از بحث و تبادل نظر در زمینه انتخاب پروژه های لازم نظر به نیازمندی های مردم غرض اجرات بعدی به تفکیک هر ریاست سکتوری مربوطه انتخاب گردید.