جلسه شورای نظامی کابل تحت ریاست والی کابل و رئیس این شورا دایر گردید

جلسه شورای نظامی کابل تحت ریاست والی کابل و رئیس این شورا دایر گردید
30-عقرب-1398
در این جلسه والی کابل، قوماندان زون 101 آسمایی کابل، معاون فرقه 111 کابل، رئیس امنیت ملی رئیس دفتر و ولسوالان ولسوالی های خاکجبار و ده سبز اشتراک کرده بودند.
نخست مسئولین امنیتی گزارشات و پلان های امنیتی خویش را به جلسه ارایه نمودند.
سپس محمد یعقوب حیدری والی کابل و رئیس شورای نظامی کابل بعداز استماع این گزارشات، هدایات و رهبری ارشد امنیتی( SSL ) را با مسئولین امنیتی و دفاعی شریک نموده و در مورد مشکلات امنیتی در ترمینال های ولسوالی های خاکجبار، چهارآسیاب، استالف و پغمان صحبت نموده و بر افراز پوسته های امنیتی در ترمینال های متذکره تأکید کرد.
والی کابل بر جلوگیری از غصب زمین های دولتی در تمام ولسوالی های ولایت کابل مخصوصاً در ولسوالی ده سبز ولایت کابل تأکید کرد و هدایت داد تا غاصبین را به ارگان های عدلی و قضایی هر چه عاجل معرفی نمایند.
در این جلسه روی فعال ساختن لایتنگ سیستم برق مسیر سرک کوته سنگی الی کمپنی و تمام سرک های داخل شهر کابل، بحث و تصمیم گیری پیرامون تحویلی پارکینگ واقع در کنار مقام ولایت کابل به جانب ریاست شاروالی کابل و بر برداشتن دیوار های سمنتی همه جانبه بحث و تبادل نظر صورت گرفته و تصامیم لازم اتخاذ گردید.
والی کابل روی موضوعات امنیتی شهر و ولسوالی های ولایت کابل نیز صحبت کرد و جهت بهبود وضع امنیتی در زمینه هدایات و رهنمودی های لازم را به مسئولین سپرد.