والی کابل با کمیته دادخواهی اشخاص دارای معلولیت دیدار و ملاقات کرد.

والی کابل با کمیته دادخواهی اشخاص دارای معلولیت دیدار و ملاقات کرد.
15-عقرب-1398

محمد یعقوب حیدری والی کابل با اعضای کمیته دادخواهی اشخاص دارای معلولیت در حالی دیدار و ملاقات کرد که روئسای ادارات دفتر، خدمات تخنیکی و سکتوری و مبارزه با حوادث طبیعی ولایت کابل نیز حضور داشتند.

والی کابل اشخاص دارای معلولیت را افراد با شهامت و دلیر جامعه خواند که از احترام و عزت خاص در جامعه ما برخوردار میباشند و هدف این جلسه را شریک ساختن تلاش های هیئت رهبری اداره محلی ولایت کابل و پلان استراتیژیک این ولایت عنوان نموده گفت که در میکانیزم تطبیق و هماهنگی؛ وزارت دولت در امور شهدا ومعلولین در همکاری با ادارات ذیربط کمیته دادخواهی و سازمانهای مدنی اشخاص دارای معلولیت، راهکرد ها و طرزالعمل های ضروری جهت تطبیق احکام قانون حقوق و امتیازات معلولین و ورثه شهدا، همچنان کمیته دادخواهی و نهاد های مدنی اشخاص دارای معلولیت، ضرورت ها و نیازمندی های خاص اشخاص دارای معلولیت و ورثه شهدا، در ضمن ایجاد یک مرکز توانبخشی و کاریابی برای اشخاص دارای معلولیت شامل بخش های توانبخشی فزیکی، روانی و اجتماعی، مشاورت روانی و اجتماعی تلاش همه جانبه صورت خواهد گرفت.

هم چنان سیف الدین نظامی مشاور مقام ولایت کابل در رابطه به موضوع صحبت نموده و آماده گی های اداره محلی ولایت کابل را در مورد همکاری و حمایت همه جانبه از اشخاص دارای معلولیت به شرکت کننده گان این جلسه وعده سپرد.
در این جلسه اعضای کمیته دادخواهی اشخاص دارای معلولیت نیز نظریات و پیشنهادات ارزنده خویش را جهت رسیده گی درست به قشر افراد دارای معلولیت ارایه کردند و از اداره محلی ولایت کابل ابراز قدردانی کردند که در پلان استراتیژیک ولایت کابل برای اشخاص دارای معلولیت توجه لازم صورت گرفته است.