برای 150 تن مالدار وسایل حفظ الصحه و پروسس شیر توزیع گردید.

برای 150 تن مالدار وسایل حفظ الصحه و پروسس شیر توزیع گردید.
16میزان1398
وسایل حفظ الصحه و پروسس شیر برای مستفدین پروژه بدیل معیشت بخش مالداری از طریق کمیته هالند برای افغانستان به کمک مالی دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد تحت نظارت ریاست زراعت و مالداری ولایت کابل برای 150 تن مالدار توزیع شد.
این وسایل شامل 12 نوع لوازم است که برای مالداران قریه جات مختلف در ولسوالی سروبی با حضور داشت گوهر خان بابر ولسوال ولسوالی سروبی، نماینده گان ریاست زراعت و مالداری و نماینده گان کمیته هالند برای افغانستان توزیع گردید.