والی کابل: معلولین و اشخاص دارای معلولیت آن قشری از جامعه است که توجه به آن نشده است.

والی کابل: معلولین و اشخاص دارای معلولیت آن قشری از جامعه است که توجه به آن نشده است.
15میزان1398
محمد یعقوب حیدری والی کابل در دیداری با میرزا محمد سلیمان خیل کوچی رئیس نظارت و ارزیابی شورای سرتاسری معلولین و معیوبین افغانستان روی مشکلات و چالش های که اشخاص معلول و اشخاص دارای معلولیت با آنها مواجه میباشند، در سطح ولایت کابل بحث و گفتگو کردند.

والی کابل معلولین و اشخاص دارای معلولیت را قشر قابل توجه در سطح ولایت کابل عنوان کرده افزود که اداره ولایت کابل در طرح تقویت حکومتداری جدید یک بخش آنرا برای حل چالش ها به قشر معلولین و اشخاص دارای معلولیت اختصاص داده است که تعهد اداره محلی ولایت کابل را در برابر آنها انعکاس میدهد.

والی کابل علاوه کرد که برای فرزندان معلولین و اشخاص دارای معلولیت ضمن اینکه در ادارات دولتی سهم داده خواهند شد، بورسیه های تحصیلی نیز برای شان فراهم خواهد گردید.

والی کابل اطمینان داد که این قشر در پلان های انکشافی نیز سهم فعال خواهند داشت و برای آنان خانه های رهایشی معیاری اعمار و توزیع خواهد شد.

در عین حال آقای کوچی از همکاری ها و توجه جدی اداره محلی ولایت کابل ابراز قدردانی کرده افزود که معلولین و اشخاص دارای معلولیت همانند سایر افراد جامعه تلاش مینمایند تا برای جامعه مفید واقع شوند.