والی کابل بر شدت کار پروژه های استحکام دریای کابل، مکتب و کلینیک قلعه واحد تأکید کرد

 

والی کابل بر شدت کار پروژه های استحکام دریای کابل، مکتب و کلینیک قلعه واحد تأکید کرد
15میزان1398
جلسه هماهنگی پیشرفت کار استحکام دریای کابل و تعقیب پروژه های مکتب و کلینیک قلعه واحد تحت ریاست محمد یعقوب حیدری والی کابل در ریاست ناحیه پنجم تدویر گردید.

در این جلسه معینان وزارت انرژی و آب و شاروالی کابل، نماینده اداره عملیاتی و حمایوی ریاست جمهوری، روئسای ناحیه پنجم و استملاک شاروالی کابل، روئسای اراضی و حوزه دریایی ولایت کابل و تیم های انجنیری بخش های مربوطه اشتراک کرده بودند.

محمد یعقوب حیدری والی کابل روند کار پروژه های استحکام دریای کابل، مکتب و کلینیک قلعه واحد را غیر قابل قبول دانسته و از سهل انگاری ادارات ذیربط در زمینه انتقاد نمود و خاطرنشان ساخت که اجراات انجام شدۀ آنان برای اداره محلی ولایت کابل پذیرفتنی نمیباشد و وزارت ها و ادارات ذیربط در وقت و زمان تعین شده مطابق به پلان داده شده باید اجراات خویش را عملی میساختند.

والی کابل از ادارات ذیربط تقاضا نمود تا هفته آینده فسخ قرارداد بازار نقاش و انتقال آن، تهیه و ترتیب نقشه توزیع نمرات رهایشی برای متضررین مسیر دریای کابل و پاک کاری نقاط آسیب پذیر سیلاب ها در مسیر این دریا انجام و عملی شود.

در این جلسه معینان وزارت های انرژی و آب و شاروالی کابل پیرامون موضوع صحبت نمودند و جهت پیشرفت کار پروژه های متذکره نظریات و پیشنهادات خویش را ارایه کردند.
آنان علاوه کردند که جهت عملی شدن هر چه بهتر پروژه های متذکره از هر نوع همکاری دریغ نخواهند کرد.
والی کابل و هیئت همراه شان از کار پیشرفت پروژه های استحکام دریای کابل، مکتب و کلینیک قلعه واحد بازدید بعمل آوردند.

والی کابل بر شدت کار پروژه های استحکام دریای کابل، مکتب و کلینیک قلعه واحد تأکید کرد
15میزان1398
جلسه هماهنگی پیشرفت کار استحکام دریای کابل و تعقیب پروژه های مکتب و کلینیک قلعه واحد تحت ریاست محمد یعقوب حیدری والی کابل در ریاست ناحیه پنجم تدویر گردید.

در این جلسه معینان وزارت انرژی و آب و شاروالی کابل، نماینده اداره عملیاتی و حمایوی ریاست جمهوری، روئسای ناحیه پنجم و استملاک شاروالی کابل، روئسای اراضی و حوزه دریایی ولایت کابل و تیم های انجنیری بخش های مربوطه اشتراک کرده بودند.

محمد یعقوب حیدری والی کابل روند کار پروژه های استحکام دریای کابل، مکتب و کلینیک قلعه واحد را غیر قابل قبول دانسته و از سهل انگاری ادارات ذیربط در زمینه انتقاد نمود و خاطرنشان ساخت که اجراات انجام شدۀ آنان برای اداره محلی ولایت کابل پذیرفتنی نمیباشد و وزارت ها و ادارات ذیربط در وقت و زمان تعین شده مطابق به پلان داده شده باید اجراات خویش را عملی میساختند.

والی کابل از ادارات ذیربط تقاضا نمود تا هفته آینده فسخ قرارداد بازار نقاش و انتقال آن، تهیه و ترتیب نقشه توزیع نمرات رهایشی برای متضررین مسیر دریای کابل و پاک کاری نقاط آسیب پذیر سیلاب ها در مسیر این دریا انجام و عملی شود.

در این جلسه معینان وزارت های انرژی و آب و شاروالی کابل پیرامون موضوع صحبت نمودند و جهت پیشرفت کار پروژه های متذکره نظریات و پیشنهادات خویش را ارایه کردند.
آنان علاوه کردند که جهت عملی شدن هر چه بهتر پروژه های متذکره از هر نوع همکاری دریغ نخواهند کرد.
والی کابل و هیئت همراه شان از کار پیشرفت پروژه های استحکام دریای کابل، مکتب و کلینیک قلعه واحد بازدید بعمل آوردند.