30 قطعه نمایشی گندم در کابل ایجاد می شود

30 قطعه نمایشی گندم در کابل ایجاد می شود
15میزان1398
کار توزیع گندم اصلاح شده و دو نوع کود کیمیاوی برای ایجاد قطعات نمایشی گندم در ولایت کابل آغاز شد.

عمرجان منگل ریس زراعت کابل حین توزیع این مواد گفت: طی این برنامه برای 30 دهقان ولایت کابل که حاضر شده اند قطعات نمایشی در زمین خود ایجاد کنند؛ گندم، کود کیمیاوی و پول نقد توزیع شد.

هر دهقان ده کیلو گندم اصلاح شده بزری، 12.5 کیلو گندم اصلاح شده محلی، یک بوری کود یوریا، نیم بوری کود سیاه و مبلغ 3600 افغانی پول نقد برای مصارف آبیاری بدست می آورد.

قابل یادآوری است که قبل از توزیع گندم ورکشاپ آموزشی یک روزه نیز برای دهقانان یاد شده در تالار ریاست زراعت کابل برگزار گردیده بود.

ایجاد قطعات نمایشی گندم برای ترویج کشت پرحاصل به شیوه های امروزی سبب می شود تا دهقانان برای ترک کشت به شیوه های ابتدایی و رو آوردن به زراعت عصری تشویق شوند.