والی کابل: وکلای پارلمانی منحیث پل ارتباطی میان حکومت و مردم میتوانند در زمینۀ عملی شدن برنامه‌های حکومت مؤثر واقع شوند.

والی کابل: وکلای پارلمانی منحیث پل ارتباطی میان حکومت و مردم میتوانند در زمینۀ عملی شدن برنامه‌های حکومت مؤثر واقع شوند.

محمد یعقوب حیدری والی کابل با عبدالرحمن وردک وکیل مردم ولایت میدان وردک در پارلمان در حالی دیدار و ملاقات کرد که نبی الله پیرخیل رئیس دفتر مقام ولایت کابل نیز حضور داشت.
در نخست وکیل عبدالرحمن وردک از فعالیت ها و کارکردهای اداره محلی ولایت کابل ابراز قدردانی کرده و در زمینۀ ارایه خدمات به شهروندان میدان وردک مقیم کابل؛ از اداره محلی ولایت کابل اعلام حمایت کرد.

سپس والی کابل وکلای پارلمانی را منحیث پل ارتباطی میان حکومت و مردم عنوان کرده و همکاری شان در زمینۀ عملی شدن برنامه‌های حکومت مؤثر خواند.
والی کابل در زمینۀ ارایه خدمات به تمام شهروندان میدان وردک مقیم ولایت کابل و سایر مردم ولایات کشور اطمینان داده افزود که در ساحه ارغندی ایستگاه اتوبوس جهت سهولت های ترانسپورتی برای مردم میدان وردک نیزاعمار خواهد گردید.
والی کابل علاوه کرد که در بخش تأمین امنیت، ارایه خدمات شهروندی و انکشاف متوازن برای شهروندان میدان وردک مقیم کابل توجه خواهد شد.