حق مالکیت بخشی از مسیر سرک کابل لوگر به دولت واگذار شد

حق مالکیت بخشی از مسیر سرک کابل لوگر به دولت واگذار شد
20 سنبله 1398
محمد یعقوب حیدری والی کابل امروز در دیدار با انجنیر مسعود محمود رییس هیئت تصفیه ملکیت کابل- لوگر تاکید کرد که روند استملاک ساحه های تصفیه شده باید در اسرع وقت آغاز شود.
در این دیدار که به هدف ارائه معلومات از چگونگی روند تصفیه و انتقال ملکیت‌های مسیر سرک کابل- لوگر صورت گرفت، نخست انجنیر مسعود محمود رییس هیئت تصفیه ملکیت‌های مسیر سرک کابل- لوگر صحبت کرد و با ارائه معلومات از روند تصفیه ملکیت‌ها افزود که پس از تصفیه حساب مالکان جایدادهای مسیر کابل-لوگر حق مالکیت 3.2 کیلومتر سرک مذکور به دولت واگذار شده است و روند تصفیه ملکیت‌های دیگر مسیر این سرک جریان دارد و به زودی پس از تصفیه حساب مالکان جایداها، حق مالکیت بخش‌های دیگر آن نیز به دولت واگذار خواهد شد.
در ادامه محمد یعقوب حیدری والی کابل کارکردهای هیئت یاد شده در راستای تصفیه و انتقال حق مالکیت مسیر سرک مذکور به دولت را ستود و تاکید کرد که روند استملاک ملکیت‌هایی که حق مالکیت آن به دولت واگذار شده است باید در اسرع وقت از سوی اداره‌های ذیربط آغاز شود.
وی تصریح کرد که با تطبیق طرح سرک کابل- لوگر بخشی از مشکلات آمد و شد پایتخت نشینان و سایر شهروندان کشور رفع خواهد شد.

طول مجموع سرک کابل-لوگر 21 کیلومتر است که فاز اول آن 7 کیلومتر است که حق مالکیت مسیر 3.2 کیلومتر آن یعنی از ساحهء چمن حضوری الی بنی‌حصار پس از تصفیه به دولت واگذار شده است و اسناد مالکان ملکیت‌های شرقی و غربی سرک یاد شده به ریاست اراضی ولایت کابل ارسال می شود و پس از ارزیابی و تائیدی اداره ولایت کابل به منظور تطبیق روند استملاک به بخش استملاک اداره شاروالی کابل سپرده خواهد شد.