حنیفه گیرووال: برگزاری انتخابات در مطابقت با معیارات قبول شده جهانی جهت تطبیق و پیاده ساختن اصول دموکراسی در جامعه زمینه تشکیل یک نظام سیاسی مشروع را مساعد می سازد.

حنیفه گیرووال: برگزاری انتخابات در مطابقت با معیارات قبول شده جهانی جهت تطبیق و پیاده ساختن اصول دموکراسی در جامعه زمینه تشکیل یک نظام سیاسی مشروع را مساعد می سازد.
20سنبله1398
آمریت جندر کمیسیون مستقل انتخابات ورکشاپ یک روزه‌ای را تحت عنوان جندر و انتخابات ریاست جمهوری 1398 بریاست حنیفه گیرووال معاون اموراجتماعی ولایت کابل با اشتراک روئسای خدمات تخنیکی و سکتوری، معارف و کارمندان مرکز ولایت کابل در تالار کنفرانس های مقام ولایت کابل تدویر گردید.

در آغاز حنیفه گیرووال معاون امور اجتماعی ولایت کابل ضمن ابراز امتنان از آمریت جندر کمیسیون انتخابات جهت برگزاری برنامه متذکره ابراز کرد که مردم افغانستان در آستانه مرحله تاریخ ساز قرار دارند. انتخابات از جمله مهم‌ترین اصول دموکراسی مبتنی بر اراده‌ی مردم می‌باشد. بناً تمامی افراد جامعه، بدون در نظرداشت جنسیت و موقف اجتماعی، حق مساوی تصمیم‌گیری و دخالت در امور جمعی را دارند. در هر جامعه‌، زنان نیم پیکره‌ی جامعه را تشکیل می‌دهند، بر‌علاوه‌ی این‌که زنان نقش مهم و با ارزش را در نظام زندگی خانوادگی و اجتماعی دارند، در جوامعی که نابرابری جنسیتی و نظام مردسالار‌ حاکم است و موانع اجتماعی و فرهنگی فرا‌‌راه حضور اجتماعی و فعالیت زنان و‌جود دارند، انتخابات فرصت خوبی است که زنان بتوانند توسط آن آرمان‌ها و خواست‌های حقوقی و سیاسی خویش را تبارز دهند و حمایت‌شان را از طریق رای و سهم‌گیری فعال و با تشخیص ضروریات و نیازهای‌شان به جهت و موضع سیاسی‌ای تمرکز دهند که منتج به تغییر و‌ضعیت و بهبود شرایط زندگی زنان گردد.
در ادامه شکیلا روزبه کارمند جندر کمیسیون مستقل انتخابات با ارایۀ پریزنتیشن تحت عنوان (جندر و انتخابات ریاست جمهوری 1398) و روند پروسه رای دهی به اشتراک کننده گان توضیحات لازم ارائه نموده، برنامه با کار گروپی خاتمه یافت.