والی کابل: با پرداخت به موقع پول برق، از قطع آن جلوگیری کنید

والی کابل: با پرداخت به موقع پول برق، از قطع آن جلوگیری کنید
16 سنبله1398
محمد یعقوب حیدری والی کابل امروز در دیدار با عبدالاحد بارکزی رییس برق ولایت کابل، از مصرف کنندگان برق در مرکز و ولسوالی ها به ويژه ولسوالی سروبی خواست که با پرداخت به موقع صورت حساب های مصرف برق، از قطع آن جلوگیری کنند.

در این دیدار که به هدف تامین برق منظم برای برگزاری مراسم عزاداری دهم محرم صورت گرفت، ابتدا عبدالاحد بارکزی رییس برق ولایت کابل گزارش فعالیت های آن ریاست در فراهم سازی برق مورد نیاز مرکز و حومه شهر کابل ارائه کرد و سپس عدم پرداخت صورت حساب مصرف برق از سوی برخی مشتریان مرکز و حومه شهر کابل به ویژه باشنده های ولسوالی سروبی را نگرانی جدی در برابر تامین برق دومدار عنوان کرد و افزود که شماری از باشنده های ولسوالی از چند سال به اینسو پول مصرف برق نپرداخته اند و این امر سبب شده است که جریان برق در برخی مناطق قطع و یا نامنظم توزیع شود.
در ادامه وی، توزیع منظم برق برای برگزاری مراسم عاشورا را متعهد شد و تاکید کرد که ریاست برق کابل در این خصوص توجه جدی خواهد کرد.

در اخیر محمد یعقوب حیدری والی کابل، عدم پرداخت پول برق از سوی شهروندان کشور را عامل توزیع نامنظم برق عنوان کرد و از مصرف کنندگان برق در مرکز و ولسوالی ها به ويژه ولسوالی سروبی خواست که با پرداخت به موقع صورت حساب های مصرف برق، از قطع آن جلوگیری کنند.