والی کابل: شهروندان پایتخت باید در راستای تامین امنیت و برگزاری خوبتر مراسم عاشورا با نهادهای امنیتی و دفاعی کشور همکار باشند

 

والی کابل: شهروندان پایتخت باید در راستای تامین امنیت و برگزاری خوبتر مراسم عاشورا با نهادهای امنیتی و دفاعی کشور همکار باشند
14 سنبله 1398
اعضای کمیته امنیت کمیسیون عالی هماهنگی و تامین امنیت مساجد و تکایا امروز به هدف تامین هماهنگی بخش های امنیتی، شاروالی، صحت و برق کابل با محمد یعقوب حیدری والی کابل دیدار کردند.
در این دیدار ابتدا داکتر علی میرزایی رییس و شجاع مذهبی منشی کمیته امنیتی آن کمیسیون و نیز عبدالاحمد علی یزدان پرست عضو شورای ولایتی کابل به نوبت ابراز کردند که بیش از 440 محل برگزاری مراسم عاشورا از سوی کمیسیون عالی هماهنگی و تامین امنیت مساجد و تکایا در نظر گرفته شده است که شماری از این محل ها با مشکل نبود برق منظم، امنیت و صفایی رو به رو میباشد.
آنان از محمد یعقوب حیدری والی کابل خواستار همکاری در بخش های تامین امنیت، برق منظم و صفایی محل های برگزاری مراسم عاشورا شدند.
سپس انجنیر احمد ذکی سرفراز شاروال کابل سخن گفت و در بخش های تنویر جادهای شهر و حومه کابل و نیز صفایی محل های برگزاری مراسم عاشورا همکاری های اداره شاروالی کابل را متعهد شد.
در اخیر محمد یعقوب حیدری والی کابل از آمادگی ها در راستای تامین امنیت و فراهم سازی تسهیلات در بخش های صحت و آتش نشانی اطمینان داد و تاکید کرد که اداره ولایت کابل به منظور برگزاری مراسم عاشورا اقدامات و برنامه های عملی را روی دست دارد که با تطبیق آن در بخش های یاد شده توجه خواهد شد.
وی از شهروندان پایتخت خواست که به منظور تامین امنیت و برگزاری خوبتر مراسم های مذهبی، فرهنگی، اجتماعی و سایر موارد با الگوبرداری از کمیته امنیت کمیسیون عالی هماهنگی و تامین امنیت مساجد و تکایا در راستای تامین امنیت محل ها سهیم شوند.
به بیان وی، شهروندان پایتخت باید در راستای تامین امنیت و برگزاری خوبتر مراسم ها به ویژه مراسم عاشورا با نهادهای امنیتی و دفاعی کشور همکار باشند و اجازه ندهند که برنامه های هراس افگنی عملی شود.

والی کابل: شهروندان پایتخت باید در راستای تامین امنیت و برگزاری خوبتر مراسم عاشورا با نهادهای امنیتی و دفاعی کشور همکار باشند
14 سنبله 1398
اعضای کمیته امنیت کمیسیون عالی هماهنگی و تامین امنیت مساجد و تکایا امروز به هدف تامین هماهنگی بخش های امنیتی، شاروالی، صحت و برق کابل با محمد یعقوب حیدری والی کابل دیدار کردند.
در این دیدار ابتدا داکتر علی میرزایی رییس و شجاع مذهبی منشی کمیته امنیتی آن کمیسیون و نیز عبدالاحمد علی یزدان پرست عضو شورای ولایتی کابل به نوبت ابراز کردند که بیش از 440 محل برگزاری مراسم عاشورا از سوی کمیسیون عالی هماهنگی و تامین امنیت مساجد و تکایا در نظر گرفته شده است که شماری از این محل ها با مشکل نبود برق منظم، امنیت و صفایی رو به رو میباشد.
آنان از محمد یعقوب حیدری والی کابل خواستار همکاری در بخش های تامین امنیت، برق منظم و صفایی محل های برگزاری مراسم عاشورا شدند.
سپس انجنیر احمد ذکی سرفراز شاروال کابل سخن گفت و در بخش های تنویر جادهای شهر و حومه کابل و نیز صفایی محل های برگزاری مراسم عاشورا همکاری های اداره شاروالی کابل را متعهد شد.
در اخیر محمد یعقوب حیدری والی کابل از آمادگی ها در راستای تامین امنیت و فراهم سازی تسهیلات در بخش های صحت و آتش نشانی اطمینان داد و تاکید کرد که اداره ولایت کابل به منظور برگزاری مراسم عاشورا اقدامات و برنامه های عملی را روی دست دارد که با تطبیق آن در بخش های یاد شده توجه خواهد شد.
وی از شهروندان پایتخت خواست که به منظور تامین امنیت و برگزاری خوبتر مراسم های مذهبی، فرهنگی، اجتماعی و سایر موارد با الگوبرداری از کمیته امنیت کمیسیون عالی هماهنگی و تامین امنیت مساجد و تکایا در راستای تامین امنیت محل ها سهیم شوند.
به بیان وی، شهروندان پایتخت باید در راستای تامین امنیت و برگزاری خوبتر مراسم ها به ویژه مراسم عاشورا با نهادهای امنیتی و دفاعی کشور همکار باشند و اجازه ندهند که برنامه های هراس افگنی عملی شود.