محبی: علماء نقش اساسی و مؤثر را در روند صلح، بازسازی و حکومتداری خوب دارند

محبی: علماء نقش اساسی و مؤثر را در روند صلح، بازسازی و حکومتداری خوب دارند
13سنبله 1398 
محبوب الله محبی معاون مالی و اداری مقام ولایت کابل در محفل ایکه تحت عنوان (ارایه طرح ها غرض بهبود حکومت داری خوب از جانب علما، جوانان، اهالی و اقشار مختلف جامعه و نقش علما و جوانان در روند صلح، بازسازی و حکومتداری خوب) در ولسوالی میر بچه کوت تدویر گردیده بود اشتراک کرد.

در این محفل جمع کثیر از علما کرام ، نماینده گان شورا زنان، نماینده گان جوانان، ولسوالان و اقشار مختلف ولسوالیهای کلکان، فرزه، استالف، شکردره، قره باغ و گلدره ولایت کابل، روئسای سکتوری و کارشناسان مقام ولایت اشتراک نموده بودند.

در این محفل علماء کرام، نمایندۀ جوانان، نمایندۀ زنان و نماینده گان ولسوالی های میربچه کوت، کلکان، فرزه، استالف، شکردره، قره باغ و گلدره در مورد اهمیت و ارزش صلح و ارایه طرح های مؤثر غرض بهبود حکومتداری خوب صحبت کردند.

بعداً محبوب الله محبی طی سخنانش از حضور پر رنگ علما و جوانان سپاسگذاری نموده و همچنان روی اهمیت صلح و نقش علما کرام و جوانان را در راستای صلح، بازسازی و حکومتداری خوب مؤثر و با ارزش خواند و خواهان همکاری هر چی بیشتر آنها در زمینه جمع آوری طرح های معقول در راستای بهبود وضعیت کشور گردید.