گیرووال:" نهاد ها و موسسات خارجی پروژه های خویش را نظر به نیازمندی های مردم تطبیق نمایند."

گیرووال:" نهاد ها و موسسات خارجی پروژه های خویش را نظر به نیازمندی های مردم تطبیق نمایند."
10 سنبله 1398

جلسه کمیته انکشافی ولایتی کابل تحت ریاست حنیفه گیرووال معاون امور اجتماعی ولایت کابل با اشتراک روئسای سکتوری، ولسوالان 14 گانه، مسئولین نهادها و موسسات ملل متحد تدویر گردید.

نخست حنیفه گیرووال معاون امور اجتماعی ولایت کابل تاکید بر شفافیت و کیفیت پروژه ها نموده و از نهاد ها و موسسات خارجی خواست تا نظر به نیازمندی های مردم پروژه های خویش را تطبیق نمایند.

معاون امور اجتماعی ولایت کابل علاوه کرد که هیچ نهاد و موسسۀ خارجی بدون اطلاع و عدم هماهنگی با اداره محلی ولایت کابل و ولسوال مربوطه اجازه عملی کردن پروژه ها در ساحه و ولسوالی ها را ندارند.

بعداً لعل محمد ولی زاده رئیس اقتصاد و منشی کمیته متذکره مروری بر مصوبات مجلس قبلی نموده و در مورد وضعیت پروژه های انکشافی(پیشرفت فزیکی و مصرف بودجه) طی شش ماه اول سال مالی 1398 ریاست های سکتوری ولایت کابل گزارش ارایه نمود.

در این گزارش آمده است که قیمت مجموعی 71 پروژۀ ریاست های سکتوری ولایت کابل مبلغ 8.341.453.042 (هشت ملیارد و سی صدوچهل و یک ملیون و چهارصدوپنجاه سه هزار و چهل و دو) افغانی میباشد که از آنجمله طی شش ماه اول سال مالی 1398 هـ.ش مبلغ 1.885.106.874 (یک ملیارد و هشت صدوهشتادوپنج ملیون و یک صدو شش هزار و هشت صدوهفتادو چهار) افغانی از سوی ریاست های سکتوری ولایت کابل بمصرف رسیده است.

سپس وحیده محمدزی مستوفی ولایت کابل در رابطه به بودجه غیرمشروط سال مالی 1398 ولایت کابل و مقروضیب پروژه های انکشافی سال مالی 1397 معلومات ارایه نموده، گفت: بودجه غیر مشروط 70 ملیون افغانی بوده که از سوی وزارت مالیه به تعویق افتیده است و جهت استفاده درست و به موقع و نظر به فیصلۀ اعضای مجلس، بودجه غیرمشروط در سال مالی 1399 ترتیب و قابل اجرا گردد.

قابل یاد آوری است که موسسه (IOM) که با وزارت مهاجرین و عودت کننده گان همکاری دارند در رابطه به کارکرد های شان که در ولسوالی های 14 گانه ولایت کابل فعالیت دارند، طی پرزنتیشن در رابطه به پروژه های اداره خویش معلومات ارایه کرد.

همچنان مسئول دفتر کاروان راه لاجورد در مورد فعالیت ها و کارکردهای شان نیز طی پرزنتیشن معلومات ارایه کرد.
در کاروان راه لاجورد، شورای ترکمن برلیشک همبستگی سازمان خانم های صعنت کار، مولد و تجارت پیشه افغان؛ 750 خانم صنعت کار، مولد و تجارت پیشه در بخش های صنایع دستی، عطریات، خیاطی، زیورات، قالین بافی و گلیم مستیماً فعالیت دارند.