جلسه مدیریت آب‌های زیر زمینی برگزار شد

جلسه مدیریت آب‌های زیر زمینی برگزار شد
چهارمین جلسه تخنیکی مدیریت آب‌های زیر زمینی شهر کابل امروز برگزار شد.
در این جلسه که به ریاست حنیفه گیرووال معاون امور اجتماعی ولایت کابل و اشتراک شماری از رؤسای بخش‌ها و انجنیران وزارت انرژی و آب، نمایندگان شاروالی کابل، شرکت آبرسانی، کانالیزاسیون شهری و سایر اداره های ذیربط برگزار شد، روی حل مشکل کم آبی و مدیریت آب‌های زیر زمینی شهر کابل بحث شد.
ابتدا حنیفه گیرووال معاون امور اجتماعی ولایت کابل بر عملی سازی لایحه کار(T.O.R) تاکید کرد و از گروه کاری موظف در مورد چگونگی راهکار و شرایط آن (Terms of Reference) و نیز به خاطر حل مشکل کم آبی برخی ساحات پایتخت و انتقال آب از ولایت پنجشیر به مرکز کشور خواستار وضاحت شد. 
پس از معرفی راهکار تطبیق لایحه کار (T.O.R)
از سوی یکی از انجنیران وزارت انرژی و آب، نماینده شاروالی کابل در خصوص آغاز، چگونگی و پیشرفت کار گروه کاری موظف صحبت کرد و سپس از بررسی 460 متر مکعب آب سخن گفت که از سوی باشندگان ناحیه پنجم در حوض‌ها، حمام‌ها، موترشویی‌ها و شرکت‌های تولیدی آب معدنی به مصرف می‌رسد و این آمار از سوی گروه موظف کاری آن اداره ارائه شده است.
در اخیر حنیفه گیرووال از گروه کاری موظف خواست که در جلسه آینده از میزان آب‌های مصرفی قابل تصفیه برای آبیاری ساحات سبز شهر کابل معلومات ارائه کنند.
وی تصریح کرد که لایحه کاری (T.O.R) بعدی باید مطابق معیارهای پذیرفته شدهء جهانی باشد و طرح جامع و کامل را احتوا کند.