مرکز اخذ آزمون برقی کارکنان ملکی ولایت کابل گشایش یافت

مرکز اخذ آزمون برقی کارکنان ملکی ولایت کابل گشایش یافت

مرکز اخذ آزمون برقی کارکنان ملکی ولایت کابل امروز در مرکز انستیتیوت خدمات ملکی افغانستان توسط محمد یعقوب حیدری والی کابل به گونه رسمی گشایش یافت.

محمد یعقوب حیدری والی کابل گشایش این مرکز را گامی موثر در شفافیت آزمون بست های خالی خدمات ملکی عنوان کرد و افزود که سیستم قدیمی اخذ آزمون بست های خالی خدمات ملکی با چالش های مختلف روبه رو بود و کارکنان مسلکی در بست ها استخدام نمی شدند که این امر باعث مشکلات گوناگون اداری می شد.

وی از تلاش های کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی در راستای شفافیت آزمون ها قدردانی کرد و در این خصوص همکاری های اداره ولایت کابل را متعهد شد.

در این حال داکتر نجیب الله امین عضو بورد تعیینات خدمات ملکی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی پس از ارائه معلومات روند ریفورم اصلاحات اداری و سیستم سابقه اخذ آزمون بست های خالی خدمات ملکی تاکید کرد که کمیسیون اصلاحات اداری به منظور شفافیت بیشتر، آزمون برقی را طراحی و آماده استفاده قرار داده است.

امین افزود که 413 بست های 3 و 4 ادارهای حقوق و قضایای دولت در سراسر کشور که قبلا کارمندان غیر مسلکی مقرر شده بودند دوباره به رقابت آزاد سپرده شده است و قرار است توسط آزمون برقی افراد مسلکی استخدام شوند.

به بیان وی، در این مرکز 67 تن همزمان می توانند آزمون بست خدمات ملکی را سپری کنند و پس از پایان زمان تعیین شده نتیجه آزمون خود را مشاهده کنند.