معاون امور اجتماعی ولایت کابل: حفاظت پارک ها و مناطق سر سبز وظیفهء هر شهروند است.

معاون امور اجتماعی ولایت کابل: حفاظت پارک ها و مناطق سر سبز وظیفهء هر شهروند است.

ریاست محیط زیست ولایت کابل به منظور حفاظت پارک های تفریحی ناحیه پنجم شهر کابل برنامه حشرعمومی را راه اندازی کرد.

در این برنامه که به همکاری ریاست اطلاعات و ارتباط عامه زیر نام "اندیشه سبز، عمل سبز و حرکت سبز" راه اندازی شد، حنیفه گیرووال معاون امور اجتماعی ولایت کابل، خانم لیلا سامانی رئیس اطلاعات و ارتباط عامه، محمد کاظم همایون رئیس حفاظت محیط زیست کابل، وکلای گذر، جوانان، خبرنگاران و شمار زیادی از باشند گان ناحیه پنجم شهر کابل اشتراک داشتند .

در جریان این برنامه حنیفه گیرووال معاون امور اجتماعی ولایت کابل حفظ و نگهداری پارک ها و درختان کنار جاده های شهر را وظیفه همه شهروندان کشور خواند و تاکید کرد که وجه مالی احداث پارک ها و غرس نهال و درختان مالیه یی است که شهروندان می پردازند لذا در حفظ و نگهداشت آن باید توجه جدی شود.
وی مشکل کم_آبی در شهر کابل را یکی از چالش های محیط زیستی خواند و از ریاست سرسبزی شاروالی کابل و همه پایتخت نشینان کشور خواست که در آبیاری ، درختان و مناطق سر سبز صرفه جویی کنند.

همچنان همایون کاظم نیز صحبت کرد و وجود پارک ها درمناطق مسکونی را در کاهش آلودگی هوا موثر خواند و افزود که پارک ها در کنار تصفیه هوا، زیبائی محل، ارزش و بهای منازل شما را نیز افزایش می دهد.

دراین برنامه شماری از اهالی ناحیه پنجم کابل نیز صحبت کردند و حفظ و نگهداری این پارک ها بخصوص بته های زینتی و ساحات سبز آن را متعهد شدند.