به پیشواز از صدمین سالگرد استرداد استقلال کشور 5.23 کلیومتر سرک آسفالت و کانکریت در ولسوالی پغمان ولایت کابل رسما افتتاح و به بهره برداری سپرده شد.

به پیشواز از صدمین سالگرد استرداد استقلال کشور 5.23 کلیومتر سرک آسفالت و کانکریت در ولسوالی پغمان ولایت کابل رسما افتتاح و به بهره برداری سپرده شد.

در محفلی که به همین مناسبت در ولسوالی پغمان ولایت کابل با اشتراک محبوب الله محبی معاون ولایت کابل، رئیس تفتیش، رئیس نظارت و ارزیابی، رئیس خدمات انجنیری و معاون اجرائیوی برنامه ملی راه سازی و روستایی(وزارت احیاء و انکشاف دهات)، رئیس احیاء و انکشاف دهات کابل، ولسوال ولسوالی پغمان، رئیس شورای انکشافی و متنفذین آنولسوالی تدویر شده بود، 5.23 کیلومتر سرک آسفالت و کانکریت از قریه چهلتن الی قریه کاریزک ولسوالی به ارزش بیش از 67 میلیون افغانی که از طریق برنامه راه سازی روستایی این اداره تطبیق به بهره برداری سپرده شد.

با تکمیل شدن این پروژه در حدود 15000 نفر طور مستقیم و غیر مستقیم از آن مستفید شده و مشکلات ترانسپورتی اهالی قریه جات متذکره مرفوع گردید.