محمد یعقوب حیدری والی کابل با داکتر احمد شکیب نوابی رئیس دفتر کاروان راه لاجورد، شورای ترکمن برلیشک همبستگی سازمان خانم های صعنت کار، مولد و تجارت پیشه افغان و اعضای بخش رسامی و نقاشی این کاروان دیدار و ملاقات کرد.

محمد یعقوب حیدری والی کابل با داکتر احمد شکیب نوابی رئیس دفتر کاروان راه لاجورد، شورای ترکمن برلیشک همبستگی سازمان خانم های صعنت کار، مولد و تجارت پیشه افغان و اعضای بخش رسامی و نقاشی این کاروان دیدار و ملاقات کرد.

محمد یعقوب حیدری والی کابل از کارکردها و فعالیت های کاروان راه لاجورد ابراز خرسندی کرده اطمینان داد که اداره محلی ولایت کابل در کنار همه بخش های راه لاجورد جهت تقویت خانم های صنعت کار، مولد و تجارت پیشه افغان خواهد بود.
در عین حال آقای نوابی و دختر خانم های رسام و نقاش نیز از اداره محلی خواست تا در بخش رسامی و نقاشی همکاری نمایند.
در کاروان راه لاجورد، شورای ترکمن برلیشک همبستگی سازمان خانم های صعنت کار، مولد و تجارت پیشه افغان 400 خانم صنعت کار، مولد و تجارت پیشه شامل است.