والی کابل:" بعد از تحقیقات و بررسی های دقیق حفر چاه های آب عمیق در ولسوالی کلکان؛ در صورتیکه ضرری به آب های آشامیدنی و زراعتی ولسوالی متذکره نداشته باشد، آب آن به شهرک پیروزی انتقال گردد."

والی کابل:" بعد از تحقیقات و بررسی های دقیق حفر چاه های آب عمیق در ولسوالی کلکان؛ در صورتیکه ضرری به آب های آشامیدنی و زراعتی ولسوالی متذکره نداشته باشد، آب آن به شهرک پیروزی انتقال گردد."

امروز چهارشنبه، 16 اسد 1398 هـ.ش جلسه هماهنگی و تعقیب پروژه حفر چاه های آب عمیق در ولسوالی کلکان تحت ریاست محمد یعقوب حیدری والی کابل با اشتراک احمد جواد پیکار وزیر شهرسازی و اراضی، معینان وزارت های انرژی و آب و شهرسازی و اراضی، ولسوالان ولسوالی های کلکان، میربچه کوت و قره باغ، کلکان نماینده پیشین مردم در پارلمان و مسئولین شهرک پیروزی تدویر گردید.

محمد یعقوب حیدری والی کابل در مورد چگونگی روند کار پروژه و مشکلات آن بحث کرده افزود که بعد از تحقیقات و بررسی های دقیق حفر چاه های آب عمیق در ولسوالی کلکان؛ در صورتیکه ضرری به آب های آشامیدنی و زراعتی ولسوالی متذکره نداشته باشد، آب آن به شهرک پیروزی مقدار 5 اینچ آب انتقال خواهد گردید.

والی کابل از بزرگان و متنفذین اقوام خواست تا با اداره محلی و ادارات ذیربط همکاری نمایند تا این پروژه تکمیل گردد.
در عین حال احمد جواد پیکار وزیر شهرسازی و اراضی طی صحبت های خود اطمینان داد که مشکل حقوقی و تخنیکی وجود نداشته و آب های زیر زمینی هیچ مشکل و چالشی در آب های آشامیدنی و زراعتی نخواهد داشت.

انجنیر خان محمد تکل معین آب وزارت انرژی و آب در مورد بخش های تخنیکی صحبت کرده افزود که مناطق کوهدامن سالانه حدود150 الی 200 ملیون مترمکعب آب را جذب میکند بناءً حفر چاه های آب عمیق ضمن اینکه هیچ تأثیر منفی در آب های آشامیدنی و زراعتی ندارد اطمینان داد که بعداز تکمیل تحقیقات که برای ضرری به آب های زراعتی و آشامیدنی نداشته باشد انتقال خواهد گردید.

در اخیر نماینده گان مردم و متنفذین اقوام ولسوالی های کلکان، قره باغ و میربچه کوت اطمینان و تعهد نمودند؛ در صورتیکه به آب های آشامیدنی و زراعتی ولسوالی های متذکره متضرر نشوند، آب آن به شهرک پیروزی انتقال گردد.