والی کابل:" تطبیق پروژه های مختلف ملی در پایتخت به هزینه ۲۰۷ ملیارد افغانی بی پیشینه است."

والی کابل:" تطبیق پروژه های مختلف ملی در پایتخت به هزینه ۲۰۷ ملیارد افغانی بی پیشینه است."

اداره ولایت کابل به منظور تحکیم روابط حکومت با ملت امروز گفتمانی را زیر نام " کابل من" راه اندازی کرد.
در این گفتمان که به ابتکار اداره ولایت کابل و با حضور مقامات بلند پایه حکومتی، معینان اداره های شاروالی کابل، انکشاف زون پایتخت، آب‌رسانی، ارگان های محلی، انکشاف دهات، نمایندگان وزارت های معارف، انکشاف دهات، ترانسپورت، منسوبان امنیتی، ولسوالان و متنفذین قومی، وکلای گذر، روئسای نواحی، اعضای جامعه مدنی، محاسن سفیدان و جوانان ولایت کابل راه اندازی شد.

ابتدا پوهنیار احمد ذکی سرفراز شاروال کابل، گفتگو با مردم را از نیاز های اصلی حکومتداری خوب شهری خواند و با ارائه گزارش کارهای انجام شده آن اداره، تکمیلی ۶۸ درصد پروژه های ملی در بخش های ساخت جاده ها، ساختمان های نواحی، پارک های تفریحی، ایستگاه اتوبوس، افزایش ظرفیت کارکنان مسلکی، تنظیم بازارهای کالا، سروی ساحات مسکونی غیر پلانی و برخی موارد و پروژه های دیگر را از دست آوردهای ۵ سال اخیر آن اداره عنوان کرد و افزود که کار در راستای تطبیق درصدی باقی مانده این پروژه ها نیز جریان دارد و پس از تکمیلی به بهره برداری سپرده خواهد شد.

سپس نماینده اداره انکشاف زون پایتخت با ارائه گزارش فعالیت های آن اداره، از تکمیلی ۱۵ پروژه ملی در بخش های بازسازی مسجد عیدگاه، سنگ فرش جاده های فرعی نواحی چهار و هشت، اعمار مکاتب، مراکز صحی، منازل مسکونی شهرک مهاجرین مموزی، احداث آبراه ها، پاک کاری دریای کابل و ساخت مرکز تعلیمات تخنیکی و حرفه یی ده سبز خبر داد و تصریح کرد که کار تطبیق ۱۲ پروژه ملی دیگر نیز در حال اجرا است و پس از تکمیلی به بهره برداری سپرده خواهد شد.

به همین ترتیب نمایندگان وزارت شهرسازی و اراضی و ریاست آبرسانی نیزبا ارائه گزارش کارکرد اداره های یاد شده، متعهد به عرضه بهتر خدمات شدند.

در ادامه این نشست، اعضای اشتراک کننده در ۱۲ دسته، کارکردهای اداره ولایت کابل را به نیکی یاد کردند و از وجود برخی مشکلات در بخش های امنیت، ظرفیت آموزگاران مکاتب، مراکز صحی در ولسوالی ها و برخی موارد دیگر ابراز نگرانی کردند و از مسوولان نهادهای ذیربط خواستار رسیدگی به آن شدند.

در پایان محمد یعقوب حیدری والی کابل حضور مسوولان میان مردم و سمع نظرها، پیشنهادها و طرح های آنان را اساسی‌ترین امر برای داشتن نظام مردم سالار و مترقی عنوان کرد و با توضیح برنامه های انجام شده توسط اداره ولایت کابل، تطبیق پروژه های مختلف ملی به هزینه مجموعی ۲۰۷ ملیارد افغانی در پایتخت را بی پیشینه خواند و تاکید کرد که تاکنون این هزینه در تطبیق پروژه های ملی بی سابقه بوده است ولی در جریان 5 سال اخیر این رقم در بخش های ساخت زیربنا و مراکز عرضه خدمات گوناگون اجتماعی به مصرف رسیده است.
وی مدیریت آب های کابل در دورهای قبلی را امری فراموش شده عنوان کرد و افزود که آب های کابل در جریان سال های اخیر به گونه معیاری مدیریت شده است و با ایجاد بندهای آب و حفر چاه ها فرصت های بهره برداری و انتقال آب از یک محل به محل دیگر بیش از هر زمان دیگر فراهم خواهد شد.

به بیان وی، با تکمیلی کار دو بندهای آبگیر بزرگ للندر و شاه و عروس و هشت بند آبگیر متوسط و کوچک نیز در ولایت بغلان، و ولسوالی های گلدره، فرزه، استالف، استرغچ، موسهی، سروبی و در خاکجبار ولایت کابل، بخش بزرگ نیازمندی ها به آب مرفوع خواهد شد.

وی همچنان در خصوص ساخت ساختمان های مراکز تعلیمی حرفه یی و تحصیلی در ولسوالی ها نیز صحبت کرد و افزود که کار بالای ساختمان های 200 مکتب در سطح ولسوالی‌ها جریان دارد که با تکمیل آن هیچ مکتب بدون ساختمان باقی نخواهد ماند.

والی کابل همچنان از شفاخانه های معیاری یی سخن گفت که قرار است به منظور رسیدگی به مشکلات صحی باشندگان در شماری از ولسوالی های پایتخت ایجاد شود.

او سهل انگاری و عدم حضور وکلای مجلس نمایندگان در جمع مردم را از اصلی‌ترین عوامل عدم رسیدگی به مشکلات پایتخت نشینان کشور عنوان کرد و از آنان خواست که در این راستا توجه جدی کنند.