کار پروژه سرک بند شاه و عروس به طول ۳.۱ کیلومتر با قطع نوار توسط محمد یعقوب حیدری والی کابل رسماً آغاز گردید.

کار پروژه سرک بند شاه و عروس به طول ۳.۱ کیلومتر با قطع نوار توسط محمد یعقوب حیدری والی کابل رسماً آغاز گردید.

به همین مناسبت محفل ایکه در ولسوالی شکردره با اشتراک مقامات محلی، مسئولین ملکی و نظامی ولسوالی شکردره، علما، بزرگان، اعضای شورای مردمی و جوانان ولسوالی شکردره تدویر گردید.
محمد یعقوب حیدری والی کابل بر کیفیت و معیاری بودن پروژه متذکره تآکید نموده گفت؛ مردم باید از این پروژه نظارت و مواظبت نمایند و در حصهّ استملاک با ادارات ذیربط همکاری جدی نمایند.
والی کابل اطمینان داد که در آینده نزدیک برای ادامه سرک متذکره بودجه مشخص تعین خواهد گردید و بزودی کار عملی آن نیز آغاز خواهد شد.

در این محفل شاه محمود ابراهیم خیل ولسوال ولسوالی شکردره، محمد احسان معاون شورای مردمی، اسلام الدین فایض مسئول استملاک پروژه متذکره وزارت انرژی و آب نیز پیرامون موضوع صحبت کردند.

اسفالت کاری پروژه سرک بند شاه و عروس که از بازار ولسوالی شکردره الی ایستگاه موترهای قریه دره شکردره بطول ۳.۱ کیلومتر توسط شرکت هری الفا تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد.

نوت: سرک بند شاه و عروس حدود ۶ کیلومتر میباشد که به مجموعه بودجه آن به ارزش ۴۸ ملیون دالر از بودجه وزارت انرژی و آب است که این پروژه بخشی از پروژه سرک بنده شاه و عروس میباشد.