گفتمان کابل من:

برای نخستین بار گفتمان مسوولین ولايت کابل و سکتور شهری با شهروندان کابل؛ پاسخ دهی ادارات سکتور شهری به باشنده هاى شهر و ولسواليهاى ولايت کابل.