والی کابل:" با ادغام ریاست معارف شهر و ریاست معارف ولایت کابل؛ تغیرات مثبت در کیفیت تدریس و اصلاحات در بخش تعلیم و تربیه رونما خواهد گردید."

والی کابل:" با ادغام ریاست معارف شهر و ریاست معارف ولایت کابل؛ تغیرات مثبت در کیفیت تدریس و اصلاحات در بخش تعلیم و تربیه رونما خواهد گردید."

امروز شنبه، 12 اسد 1398 هـ.ش محمد یعقوب حیدری والی کابل با دکتر میرویس بلخی وزیر معارف کشور دیدار و ملاقات کرد.

محمد یعقوب حیدری والی کابل روی ادغام ریاست معارف شهر و ریاست معارف ولایت کابل تأکید ورزیده افزود که با مدغم شدن این دو ریاست تغیرات مثبت در کیفیت تدریس و اصلاحات در بخش تعلیم و تربیه معارف رونما خواهد گردید....
والی کابل در رابطه به افزایش صلاحیت ها و امکانات معارف ولایت کابل تأکید کرده گفت؛ ولایت کابل نسبت به سایر ولایات کشور جمعیت بیشتر داشته و باید به تناسب آن تشکیلات و صلاحیت های معارف بیشتر گردد.

والی کابل در مورد چگونگی بهبود خدمات تعلیمی بالخصوص در مکاتب خصوصی و حل مشکلات تعمیر مکاتب در مرکز و ولسوالی ها نیز تأکید کرد.
وی در مورد استخدام معلمین مسلکی نیز صحبت کرده افزود که باید در مکاتب معلمین مسلکی استخدام گردد تا کیفیت تدریس ارتقاء یابد.

دکتر میرویس بلخی وزیر معارف کشور از همکاری ها و حمایت اداره محلی ولایت کابل جهت بهبود وضعیت معارف در ولایت کابل ابراز قدرانی کرده، افزود که پیشنهادات و نظریات نیک اداره محلی ولایت کابل را جدی بررسی و تعقیب نموده و با اداره محلی ولایت کابل در زمینه تحقق یشنهادات آنها همکاری لازم خواهند نمود.