محمد یعقوب حیدری والی کابل با اعضای حرکت مردمی صلح در دفتر کاری شان دیدار کرد.

محمد یعقوب حیدری والی کابل با اعضای حرکت مردمی صلح در دفتر کاری شان دیدار کرد.

امروز چهارشنبه، 9 اسد 1398 هـ.ش محمد یعقوب حیدری والی کابل با اعضای حرکت مردمی صلح در دفتر کاری شان دیدار کرد و روی مسائل صلح و فعالیت های حرکت مردمی شان صحبت کرد.

والی کابل از اعضای حرکت مردمی صلح قدر دانی و اظهار سپاس کردند که برای آوردن صلح در این وطن رنجدیده زحمات و فعالیتهای خسته گی ناپذیری انجام داده اند.

اقبال خیبر یکی از اعضای حرکت مردمی صلح در مورد فعالیت ها و نشست های که با طالبان مسلح داشتند صحبت کرده علاوه کرد که از آنان خواسته شد تا به پروسه صلح پیوندند و با اتحاد و اتفاق برای آبادی این مملکت دست بدست شوند.