محمد یعقوب حیدری والی کابل از صنایع دستی و تولیدات دهها بانوی متشبث از 34 ولایات کشور بازدید بعمل آورد.

محمد یعقوب حیدری والی کابل از صنایع دستی و تولیدات دهها بانوی متشبث از 34 ولایات کشور بازدید بعمل آورد.

امروز چهار شنبه، 9 اسد 1398 هـ.ش محمد یعقوب حیدری والی کابل از صنایع دستی و تولیدات دهها بانوی متشبث از 34 ولایات کشور در حالی بازدید بعمل آورد که حفیظ الله یک تن از تاجران و رئیس بازار صنایع دستی و تولیدات زنان نیز وی را همراهی میکرد.

محمد یعقوب حیدری والی کابل تمام صنایع دستی و تولیدات زنان را از نزدیک بازدید نموده و اطمینان داد با نهاد ها و سکتورهای خصوصی جهت بلند رفتن ...ارتقاء ظرفیت و بازاریابی برای آنان کار صورت خواهد گرفت.
وی علاوه کرد که زنان افغانستان نقش عمده و اساسی را در رشد تجارت و صنعت کشور داشته اند؛ زیرا بیشتر آنها در تولیدات اقتصادی و بنیادی کشور مانند صنایع قالین بافی، بسته بندی میوه جات، زعفران، مالداری و صنایع دستی نقش قابل ملاحظه ای داشته اند.