والی کابل:" طی 18 سال اخیر کارهای بنیادی و اساسی در بخش معارف صورت نگرفته؛ اما باید معارف مورد توجه و بررسی خاص صورت گیرد."

والی کابل:" طی 18 سال اخیر کارهای بنیادی و اساسی در بخش معارف صورت نگرفته؛ اما باید معارف مورد توجه و بررسی خاص صورت گیرد."

امروز چهارشنبه، 9 اسد 1398 هـ.ش از صدمین سالروز استرداد استقلال کشور در لیسه عالی رابعه بلخی با اشتراک محمد یعقوب حیدری والی کابل، مرجان متین معین انکشاف تعلیمی و تربیه معلم وزارت معارف، داکتر احمد ضمیر گوارا رئیس معارف شهر کابل، آمرین، مدیران، اساتید و شاگردان مکاتب دولتی و خصوصی تجلیل بعمل آمد.
محمد یعقوب حیدری والی کابل از جان فشانی ها و قهرمانی های غ...ازی امان الله خان یاد آور شده افزود راه جاویدان او هنوز ادامه دارد.

والی کابل از عدم انجام کارهای بنیادی و اساسی در بخش معارف علاوه کرد که طی 18 سال اخیر هیچ اقدام اساسی و بنیادی برای معارف ولایت کابل صورت نگرفته است.

والی کابل از نبود مکتب های معیاری و اکادمیک در سطح ولایت سخن گفته افزود که مکاتب و لیسه های دولتی و خصوصی باید مورد توجه و بررسی دقیق صورت گیرد تا تغیر مثبت در بخش تعلیم و تربیه بوجود آید.

والی کابل میافزاید که جهت جلوگیری از فساد اداری در بخش معارف نیز باید اقدامات جدی صورت گیرد و تا زمان ایکه معارف از هر گونه فساد اداری و تعلیمی عاری نشود؛ تغیرات مثبت بمیان نخواهد آمد.

در این محفل مرجان متین معین انکشاف تعلیمی و تربیه معلم وزارت معارف و داکتر احمد ضمیر گوارا رئیس معارف شهر کابل نیز در مورد چگونگی استرداد، اهمیت و ارزش استقلال کشور صحبت نمودند.

بانو متین در صحبت های خود از معلمین خواست تا با روحیه قوی و استقلال طلبی به صنف داخل شوند و به تدریس بپردازند.

در این محفل ترانه ها و اشعار حماسی توسط تیم های ترانه مکاتب و لیسه های رابعه بلخی، بلال رشاد و ناهید شهید سروده شد و همچنان شخصیت های ماندگار و خدمت گذار، شاگردان برتر نقاش و مقاله نویس معرفی گردیده و برای آنان با اهدای تقدیرنامه ها و تشویق مادی از سوی اداره محلی ولایت کابل تقدیر و تشویق شدند.