پارک صنعتی-زراعتی باریک آب افتتاح و به بهره برداری سپرده شد

پارک صنعتی-زراعتی باریک آب افتتاح و به بهره برداری سپرده شد

محمد یعقوب حیدری والی کابل با دیپلوم انجنیر عبدالسمیع ستانکزی سرپرست اداره انکشاف زون پایتخت با حضورداشت اراکین بلند رتبه دولتی، سرمایه گذاران و تعدادی کثیری از اهالی ساحات مختلف زون پایتخت، پارک صنعتی-زراعتی باریک آب را افتتاح و به بهره برداری سپرد.

محمد یعقوب حیدری والی کابل در افتتاح پارک صنعتی_زراعتی باریک آب از دست اندرکاران پروژه متذکره ابراز خرسندی کرده گفت:" سالانه حدود 1.5 الی 2 ملیارد دالر از سوی انجوها و موسسات خارجی در کشور بمصرف میرسند که متأسفانه کارهای بنیادی و اساسی صورت نمیگیرد اما خوشبختانه اداره مستقل زون پایتخت، اداره واحد عملیاتی و سایر وزارت ها توانسته اند دست آورد های خوبی در زمینه کارهای بنیادی و زیربنایی داشته باشند.
والی کابل علاوه کرد که ولایت کابل با وضعیت نفوس حدود 7 ملیون جمعیت 400 هزار جریب زمین در ولایت کابل دارد که میتواند آنرا جهت پارک های صنعتی و اعمار شهرک های هایشی توزیع نماید.

دیپلوم انجنیر عبدالسمیع ستانکزی سرپرست اداره انکشاف زون پایتخت نیز صحبت کرده گفت:" در روشنائی دیدگاه جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور مبنی بر تبدیل شدن افغانستان از چهار راه تقابل نظامی و رقابت های استخباراتی به یک چهار راه اتصال اقتصاد منطقوی؛ تأسیس این زون صنعتی- اقتصادی از جمله گام نهایت ارزنده خواهد بود".

ایشان افزود: افتخار میرود که امروز شاهد به بهره برداری سپردن پارک صنعتی- زراعتی استیم که از ابتدا تا انتها تمام کار های انکشافی آن توسط انجنیران و متخصصین افغانی صورت گرفته و قابل تسلیم نمودن آن به سرمایه گذارن سکتور خصوصی خود بمنظور سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال میباشیم.

پارک صنعتی-زراعتی باریک آب اولین و معیاری ترین پارک در سطح کشور می باشد که بر اساس فیصله جلسه شماره ۱۰ مؤرخ ۲۴ حوت ۱۳۹۴ شورای عالی اقتصادی ج.ا.ا در زون اقتصادی-زراعتی باریک آب که منحیث جز متمم ماستر پلان شهر جدید کابل می باشد در مساحت ۲۰۰۰ جریب انکشاف می یابد. 
زیربناهای اساسی مرحله اول پارک صنعتی زراعتی باریک آب در محدوده ۵۵۰ جریب، شامل سرکهای اسفالت، سیستم آبرسانی، فاضلاب و برق، از جانب اداره انکشاف زون پایتخت "کریدا" در سال ۱۳۹۸ تکمیل و آماده سرمایه گذاری گردیده است.
توقع میرود با فعال شدن حدوداً ۴۰۰ شرکت تولیدی عمدتاً در سکتور پروسس و بسته بندی محصولات زراعتی در پارک صنعتی زراعتی باریکاب بیش از ۱۵۰۰۰ شغل مستقیم و۴۵۰۰۰ شغل غیر مستقیم ایجاد و از جانب سکتور خصوصی به ارزش ۳۰۰ تا ۳۵۰ ملیون دالر سرمایه گذاری صورت گیرد.

پارک صنعتی-زراعتی باریک آب که در محدوده زون اقتصادی باریک آب جوار کمپ عودت کننده گان و مهاجرین موقعیت دارد بمنظور ريشه کن سازی فقر، بازسازی، توسعه ‌اقتصادی، فرصت های کاری برای هزاران تن از شهروندان شهرکابل، ولايات همجوار و قريه جات نزديک به دهسبز و باريک آب، که کار زیربنا های اساسی آن توسط اداره انکشاف زون پایتخت تکمیل و آماده سرمایه گذاری سکتور خصوصی میباشد را فراهم میکند.

با تطبیق این پروژه فعاليت های زراعتی بهبود و تقویت بیشتر خواهد یافت که سطح فعالیت های زراعتی تنها به محصولات زراعتی، باغداری، مالداری و مرغداری، محدود نخواهد بود بلکه روی تأسيس يک پوهنتون زراعتی بمنظور توسعه و حمايت پژوهشی، حفظ نباتات و گياهان در مقابل امراض، تسهيلات پاک کاری ميوه و افزايش ارزش، سردخانه و واحد های پروسس غذا نيز کار خواهد شد.

قابل ذکر است که در این پارک صنعتی-زراعتی فابریکات مختلف النوع تولیدی از قبیل پروسس شیر، گوشت، میوه های خشک و تازه، سبزیجات، عسل و تولیدات علوفه حیوانات و عطریات و فابریکه بسته بندی محصولات مربوطه تاسیس خواهد شد.
در اخیر سنگ تهداب فابریکه تولیدی افغان سرجیکل توسط محمد یعقوب حیدری والی کابل نیز گذاشته شد.