معاون امور اجتماعی ولایت کابل از سرک کابل_ لوگر نظارت و بررسی بعمل آورد.

معاون امور اجتماعی ولایت کابل از سرک کابل_ لوگر نظارت و بررسی بعمل آورد.

حنیفه گیرووال معاون امور اجتماعی ولایت کابل در حالی از سرک کابل_ لوگر نظارت و بررسی بعمل آورد که انجنیر محمد حامد علمی معین وزارت ترانسپورت و تیم تخنیکی آن وزارت و تیم انجنیری شرکت( مشرق انجنیری ساختمانی شرکت ) وی را همراهی میکرد.

معاون امور اجتماعی ولایت کابل از پیشرفت کار پروژه سرک کابل_ لوگر ابراز خرسندی نموده و تمام مشکلات اجتماعی و اقتصادی پروژه را مورد بررسی و نظارت قرار داده و جهت بهبود و پیشرفت پروژۀ متذکره به مسئولین مربوطه هدایات لازم نیز داد.