والی کابل:" پروژه هایکه نظر به مشکلات تخنیکی و اجتماعی به سرعت پیش نمیروند در هماهنگی با اداره محلی ولایت کابل و سایر ادارات ذیربط حل گردد."

والی کابل:" پروژه هایکه نظر به مشکلات تخنیکی و اجتماعی به سرعت پیش نمیروند در هماهنگی با اداره محلی ولایت کابل و سایر ادارات ذیربط حل گردد."

امروز چهارشنبه، 27 سرطان 1398 هـ.ش جلسه هماهنگی میان اداره محلی ولایت کابل و سایر ادارات ملکی و نظامی جهت تعقیب پروژه های ولایت کابل تحت ریاست محمد یعقوب حیدری والی کابل تدویر گردید.

در این جلسه معاون امور اجتماعی ولایت کابل، معین های وزارت ترانسپورت، شاروالی و انرژی و آب، نماینده گان و روئسای ادارات برشنا، زون پایتخت، اداره عملیاتی و اراضی کابل اشتراک کرده بودند.

پروژه های پل کمپنی و سرک آن، دیوار استنادی حریم دریای کابل، سرک حلقوی، سرک کابل_ لوگر، سرک چهل دختران و ترمینال ترانسپورتی یکی از بحث های مهم این جلسه عنوان بوده است.

محمد یعقوب حیدری والی کابل بر روند تسریع پروژه ها تأکید نموده افزود پروژه هایکه نظر به مشکلات تخنیکی و اجتماعی به سرعت پیش نمیروند در هماهنگی با اداره محلی ولایت کابل و سایر ادارات ذیربط باید حل گردیده و راه بیرون رفت از این چالش ها جستجو شود.

در این جلسه پیرامون مشکلات و چالش های سدراه پروژه های متذکره بحث همه جانبه صورت گرفته و تصامیم لازم جهت بهبود در امور کاری اتخاذ گردید.