والی کابل:" برای متضررین ساحه مکتب قریه قلعه ناظر ضمن پرداخت پول استملاک جایداد ها، نهایت همکاری های مالی با آنان صورت گیرد."

والی کابل:" برای متضررین ساحه مکتب قریه قلعه ناظر ضمن پرداخت پول استملاک جایداد ها، نهایت همکاری های مالی با آنان صورت گیرد."

امروز دوشنبه، 24 سرطان 1398 هـ.ش محمد یعقوب حیدری والی کابل با رئیس شورای مردمی و متضررین ساحه مکتب قریه قلعه ناظر، رئیس اراضی کابل و نماینده اداره استملاک دیدار و ملاقات کرد.

هدف از این دیدار تطبیق حکم مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان جهت اعمار یک باب مکتب در ساحه قریه قلعه ناظر مربوط ناحیه 6 شهر کابل صورت گرفت.

در این دیدار محمد یعقوب حیدری والی کابل تأکید کرد که برای متضررین ساحه مکتب قریه قلعه ناظر ضمن پرداخت پول استملاک جایداد ها، نهایت همکاری های مالی با آنان صورت گیرد زیرا آنان توسط سیلاب های اخیر نیز خساره مند شده اند.
والی کابل وعده سپرد که پرداخت پول استملاک 7 جایداد ایکه تثبیت شده در زمان معین صورت خواهد گرفت.

متضررین ساحه مکتب قریه قلعه ناظر با ریاست اراضی ولایت کابل تعهد و توافق نمودند که در مقابل، ریاست متذکره برای این متضررین الی مدت پرداخت پول استملاک جایداد ها که از طرف وزارت مالیه صورت میگیرد برای شان خانه های کرائی اخذ نمایند.
در اخیر طرفین با در نظر موارد ذیل به توافق رسیدند. 
1. سر از فردا در ساحات سفید ریاست تصدی خانه سازی کار ابتدائی را آغاز کرده میتواند
2. متضررین الی مدت 10 یوم ( مورخ3 اسد 1398) خانه های خویش به شمول مواد ساختمانی خویش انتقال می دهند. 
3. ریاست تصدی خانه سازی به تاریخ 4 اسد 1398 کار عملی اعمار مکتب را آغاز می نماید. 
4. یک نمره زمین (7نمره) در ساحه که به بدیل متضررین حریم دریای کابل در نظر گرفته شده برای شان داده میشود.