به ارزش 161 ملیون افغانی سنگ تهداب سرک های سنگفرش در منطقه واصل آباد ناحیه هفتم توسط والی کابل گذاشته شد.

به ارزش 161 ملیون افغانی سنگ تهداب سرک های سنگفرش در منطقه واصل آباد ناحیه هفتم توسط والی کابل گذاشته شد.

امروز پنجشنبه، 30 جوزا 1398 هـ.ش به ارزش 161 ملیون افغانی، بطول 6.1 کیلومتر سرکهای سنگفرش در منطقه واصل آباد ناحیه هفتم شهر کابل از پروگرام های بهسازی ساحه غیر پلانی اداره زون پایتخت و با استفاده از مواد داخلی کشور که اعمار خواهد گردید، توسط محمد یعقوب حیدری والی کابل و رئیس اداره مستقل انکشاف زون پایتخت سنگ تهداب گذاشته شد.

به همین مناسبت محفلی که در ناحیه هفتم شهر کابل ترتیب گردیده بود، محمد یعقوب حیدری والی کابل، دیپلوم انجنیر عبدالسمیع استانکزی سرپرست و کارمندان ارشد اداره انکشاف زون پایتخت، وکلای گذر، وکلای شورای مردمی، برزگان و متفذین اشتراک کرده بودند.

محمد یعقوب حیدری والی کابل از آغاز تهداب سنگ کاری سرک های سنگفرش در واصل آّباد ابراز خرسندی کرده افزود با عملی شدن این پروژه برخی مشکلات مردم حل خواهد گردید.
والی کابل علاوه کرد که حکومت وحدت ملی تعهد دارد تا مردم سالاری و حکومتداری خوب را پیشه نموده و با زورگویان و غاصبین برخورد قانونی خواهد کرد.

والی کابل از طرح اصلاحات اداره کابل و ایجاد بورد رهبری ولایت کابل صحبت نموده گفت با طرح اصلاحات اداره کابل و تحت بورد رهبری ولایت کابل، پروژه های که در سطح ولایت بگونه درست اجرا و مصرف بودجه انکشافی بگونه دقیق و منسجم انجام خواهد گردید.

والی کابل نقش همکاری مردم را در جمع آوری عواید نواحی بسیار مهم خوانده، از آنان خواست تا عواید نواحی خویش را عادلانه جمع آوری نموده و در پروژه های کوچک و بزرگی از آن استفاده بزرگ نمایند.

وی برای جلوگیری از سیلاب های که در ناحیه هفتم رخ داده بود گفت اداره محلی ولایت کابل با همکاری سایر ارگانهای مربوطه جهت جلوگیری از خسارات مالی و جانی؛ طرح و پلان های معینی را ارایه خواهند کرد.

والی کابل در مورد خانه های که بالای کوه ها در اطراف کابل اعمار کرده اند نیز صحبت نموده گفت که با همکاری مردم محل، جهت رسیده گی و ارایه درست خدمات شهری برای این مردم، تلاش داریم تا با ایجاد شهرک در یک ساحه پلانی و منظم و یا بدیل زمین برای آنان خدمات شهری را ارایه خواهیم کرد.

درعین حال انجنیر دیپلوم عبدالسمیع استانکزی سرپرست اداره انکشاف زون پایتخت در مورد پروژه متذکره معلومات داده افزود که این پروژه از اداره انکشاف زون پایتخت از پروگرام های بهسازی ساحه غیر پلانی به ارزش 161 ملیون افغانی و طول 6.1 کیلومتر در منطقه واصل آباد بگونه عصری و مدرن اعمار خواهد گردید.
آقای استانکزی از همکاری مردم ابراز قدردانی کرده علاوه نمود که جهت عملی شدن پروژه متذکره با این اداره همکاری بیشتر نمایند.

همچنان چند تن از وکلای و رئیس ناحیه هفتم پیرامون عملی شدن این پروژه ابراز تشکری و قدردانی نمودند و خواهان آغاز سایر پروژه های عام المنفعه و حیاتی برای مردم این ساحه گردیدند.