همزمان بعد بازدید سرک کابل- لوگر جلسه هماهنگی جهت سرعت بخشیدن در اعمار سرک کابل لوگر میان اداره های ولایت کابل، شاروالی و وزارت های شهرسازی و اراضی و ترانسپورت در تالار کنفرانس های شاروالی کابل برگزار شد.

همزمان بعد بازدید سرک کابل- لوگر جلسه هماهنگی جهت سرعت بخشیدن در اعمار سرک کابل لوگر میان اداره های ولایت کابل، شاروالی و وزارت های شهرسازی و اراضی و ترانسپورت در تالار کنفرانس های شاروالی کابل برگزار شد.

در این جلسه برخی از مسئولان ادارات ذیربط پس از ارائه گزارش فعالیت های انجام شده در اعمار سرک کابل- لوگر؛ از وجود برخی چالش های فرا راه پروژه اعمار سرک متذکره ابراز نگرانی کردند و از مسئولان خواستار رسیدگی به آن شدند.

محمد یعقوب حیدری والی کابل پس از استماع گزارشات ادارات ذیربط، همکاری های اداره ولایت کابل، در حل مشکلات و چالش های یاد شده را متعهد گفته و تاکید کرد که در این راستا اداره ولایت کابل به همکاری نهادهای ذیربط اقدامات عملی روی دست خواهد گرفت و به مشکلات پروژه رسیدگی جدی خواهد شد.

در ادامه ی این جلسه والی کابل با برخی اعضای دفتر ملل متحد یا، یو. ان. هبیتات نیز دیدار و برای تهیه مسکن درخصوص حل مشکلات شهرک مهاجرین ولسوالی شکردره گفتگو کرد.

اعضای آن دفتر پس از ارائه گزارش کار آن شهرک از اداره ولایت کابل خواستار همکاری بیشتر شدند و در این راستا والی کابل نیز با ابراز همکاری اداره ولایت کابل، از آنان خواست که به کارشان سرعت بخشند.